STUDIA PODYPLOMOWE PLANOWANIE PRZESTRZENNE SKALA MIASTA I REGIONU
PROGRAM STUDIÓW i SYLABUSY

SEMESTR 1

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 1. PRAWODAWSTWO PLANISTYCZNE W POLSCE
 2. SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE ZAGADNIENIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - CHŁONNOŚĆ TERENÓW MIESZKANIOWYCH
 3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA POZIOMIE REGIONALNYM
 4. OBSZARY METROPOLITALNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
 5. KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
 6. PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA POZIOMIE LOKALNYM – WYBRANE ASPEKTY
 7. PROGRAMOWANIE ROZWOJU MIAST
 8. PROBLEMY MIESZKALNICTWA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM I REWITALIZACJI
 9. PLANOWANIE PRZESTRZENNE A REWITALIZACJA

 

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

 1. OPROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
 2. PODSTAWY SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GIS

 

WYMIAR SPOŁECZNY DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

 1. LIVABLE CITY - MIASTA DLA LUDZI /PLACEMAKING, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
 2. SPOŁECZNE ZAGADNIENIA REWITALIZACJI I KSZTAŁTOWANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

 

SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH

 1. STRATEGIA ROZWOJU

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

 

 

SEMESTR 2

SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH

 1. STRATEGIA ROZWOJU
 2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

ASPEKTY EKONOMICZNE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ ZURBANIZOWANĄ

 1. SKUTKI FINANSOWE SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 2. PLANOWANIE PRZESTRZENNE A RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 3. FINANSOWANIE W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM I REWITALIZACJI
 4. ROLA SEKTORA KREATYWNEGO W AKTYWIZACJI I ODNOWIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

 

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

 1. PODSTAWY SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GIS 

 

WSPÓŁCZESNE TRENDY W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM

 1. NEW URBANISM I JEGO NARZĘDZIA – NOWE METODY PLANOWANIA I KODOWANIA PRZESTRZENI
 2. WSPÓŁCZESNE TRENDY W PLANOWANIU MIAST
 3. W POSZUKIWANIU NOWEGO PARADYGMATU PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO
 4. PROEKOLOGICZNE TRENDY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONYCH MIAST I ŚRODOWISKA ZURBANIZOWANEGO
 5. WSPÓŁCZESNA OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
 6. UNIVERSAL DESIGN W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
 7. NARZĘDZIA OCENY JAKOŚCI ŻYCIA W MIASTACH

 

KSZTAŁTOWANIE I KOMPONOWANIE PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ

 1. KOMPOZYCJA  PRZESTRZENNA, KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA
 2. ARCHITEKTURA JAKO PODSTAWOWE TWORZYWO URBANISTYCZNE
 3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACYJNA W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
 4. KSZTAŁTOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
 5. PSYCHOLOGIA ŚRODOWISKOWA – WYBRANE ZAGADNIENIA
 6. ASPEKTY WIZUALNE I ESTETYCZNE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
 7. SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
 8. DZIAŁANIA KULTURALNE I ARTYSTYCZNE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

 

1. PLANOWANIE PRZESTRZENNE

2. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE

2a. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE

3. WYMIAR SPOŁECZNY

4. SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH

4a. SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH

5. SEMINARIUM DYPLOMOWE

5a. SEMINARIUM DYPLOMOWE

6. ASPEKTY EKONOMICZNE

7. WSPÓŁCZESNE TRENDY

8. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ

budynek wewnątrz