AKTUALNOŚCI/NEWS

UWAGA! Spotkanie informacyjne Erasmus+

We wtorek 12.12.2023 o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Wyjazdu na wymianę w ramach programu Erasmus+ w formie online.
Link do spotkanie zostanie umieszczony na stronie WA PP oraz na plakacie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów WA PP zainteresowanych wyjazdem.
 

 

Dyżur Koordynatora Erasmus:

dr inż. arch. Izabela Piklikiewicz-Czarnecka we wtorki 9:30 - 10:30
dr inż. arch. Agnieszka Kasińska-Andruszkiewicz w poniedziałki 9:00 - 10:00
dr inż. arch. Adam Siniecki w poniedziałki 10:00 - 11:00

_____________________________________________________________________________________________

Wyniki dodatkowej rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus+ - w roku akademickim 2023/2024
Results of additional recruitment for studies under the Erasmus+ program - in the academic year 2023/2024

Szanowni Państwo,

na dole strony znajdą Państwo wyniki dodatkowej rekrutacji. Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy.

Wydziałowi koordynatorzy programu Erasmus+

 

Dear Students,

at the bottom of the page you will find the results of additional recruitment. Congratulations to all nominees.

Faculty coordinators of the Erasmus+ program

_____________________________________________________________________________________________

Dodatkowa rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+ - w roku akademickim 2023/2024
Additional recruitment for studies under the Erasmus+ program - in the academic year 2023/2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy dodatkową rekrutację na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+.

Formularze aplikacyjne [Application Form] wraz z załącznikami należy złożyć w Dziekanacie WAPP do dnia 20 kwietnia 2023 r. (w godzinach otwarcia dziekanatu). Wraz z formularzem należy złożyć Oświadczenie RODO. Formularze znajdują się w załącznikach na dole strony.

Stypendia będą naliczane na podstawie stawek dla projektu KA 131 2022. W przypadku przyznania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ dodatkowych środków finansowych osoby aplikujące w rekrutacji dodatkowej otrzymają stypendium zgodne ze stawkami dla projektu KA 131 2023.

Z uwagi na zakończone na wielu uczelniach w połowie marca nominacje prosimy by wybierając uczelnię sprawdzić czy nominacje lub aplikacje są nadal otwarte.

Więcej informacji na stronie https://www.put.poznan.pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus

Poniżej lista wolnych miejsc na uczelniach zagranicznych.


Dear Students,

We kindly inform you that we are launching additional recruitment for study abroad under the Erasmus+ program.

Application forms should be submitted to the Dean's Office of WAPP by April 20, 2023 (during the opening hours of the Dean's Office). A GDPR (RODO) statement should be submitted along with the form. The forms are in the attachments at the bottom of the page.

Scholarships will be calculated on the basis of the rates for the KA 131 2022 project. If the National Agency of the Erasmus+ Program grants additional funds, applicants in additional recruitment will receive a scholarship in accordance with the rates for the KA 131 2023 project.

Due to the fact that nominations were completed at many universities in mid-March, please check whether nominations or applications are still open when choosing a university.

More information at https://www.put.poznan.pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus

Below is a list of vacancies at foreign universities:


France:
Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Normandie - 1(2) vacancies left
Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Nancy - 2 vacancies left
Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Bretagne - 1(2) vacancies left
Institut National des Sciences Appliquees  de Strasbourg - 2 vacancy left    

Łotwa:
Riga Technical University - 2 vacancies left

Niemcy:
Hochschule Bremen - 1 vacancy left
Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus - 6 vacancies left
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - 4 vacancies left
Fachhochschule Koln - 2 vacancies left
Universitaet Stuttgart - 2 vacancies left
TU Dortmund University - 1 vacancy left

Turcja:
Beykent University - 2 vacancies left
Istanbul Technical University - 2 vacancies left

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Dyżur koordynatora dra A. Sinieckiego został przeniesiony wyjątkowo z dnia 13.04.2023 na piątek 14.04.2023 r. godz. 12:30 - 13:30.

The duty of the coordinator, dr A. Siniecki, was exceptionally moved from April 13, 2023 to Friday, April 14, 2023, at 12:30 - 13:30.

_____________________________________________________________________________________________

Spotkanie informacyjne dotyczące wymiany w ramach programu Erasmus+, dla osób zakwalifikowanych na wyjazd odbędzie się dnia 10.03.2023 w piątek o godzinie 13.30 w sali 012.

 

Szanowni Państwo,

prezentujemy wyniki rekrutacji na wyjazd na studia za granicą w ramach programu Erasmus+ (plik: WAPP Erasmus 2023-2024 lista nominacyjna 07-02-2023.pdf na dole strony)
Lista nominacyjna jest w kolejności numerów indeksów.

Do dnia 10 lutego 2023 r. należy dostarczyć do Dziekanatu WAPP:
- Podpisane Oświadczenie o zgodzie na udział w programie (plik: WAPP Erasmus 2023-2024 Oswiadczenie.pdf)
- Podpisane Oświadczenie RODO (plik: RODO - Erasmus.pdf), jeżeli nie zostało wcześniej załączone do formularza zgłoszeniowego [AF].
Niedostarczenie ww. plików traktowane będzie jako rezygnacja z rekrutacji i wyjazdu.

Istnieje możliwość zamiany miejsca z drugą osobą. Dany fakt należy zaznaczyć na Oświadczeniu (wymagane są podpisy obu stron).

Osoby chcące dokonać zmiany miejsca nominacji na jedno z wolnych miejsc, proszone są o kontakt na adres erasmus.wa@put.poznan.pl z załączeniem nowego oświadczenia z nową uczelnią w terminie do 10.02.2023 godz. 14:00.
Lista wolnych miejsc znajduje się na końcu ogłoszenia. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Termin spotkania organizacyjnego dla zakwalifikowanych studentów zostanie podany w kolejnym komunikacie.


Dear Students,

we present the results of recruitment for study abroad under the Erasmus+ program (file: WAPP Erasmus 2023-2024 lista nominacyjna 07-02-2023.pdf at the bottom of the page).
The nomination list is in index number order.

By February 10, 2023, the following should be delivered to the Dean's Office:
- Signed Statement of consent to participate in the program (file: WAPP Erasmus 2023-2024 Oswiadczenie.pdf)
- Signed GDPR Statement (file: RODO - Erasmus.pdf), if it has not been previously attached to the application form [AF].
Failure to deliver the above files will be treated as resignation from recruitment and the Mobility.

It is possible to exchange places with another person. A given fact should be indicated on the Statement (signatures of both students are required).

Persons wishing to change the place of nomination to one of the vacancies are asked to contact erasmus.wa@put.poznan.pl with a new statement with the new university by 10.02.2023 at 14:00.
The list of vacancies is at the end of the message. The order of applications matters!

The date of the organizational meeting for qualified students will be announced in the next announcement.


Wolne miejsca / Free spots (aktualne na dzień 07.02.2023):

Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Normandie (2 miejsca/spots)
Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Nancy (2 miejsca/spots)
Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Bretagne (2 miejsca/spots)
Institut National des Sciences Appliquees  de Strasbourg (1 miejsce/spot)
Universidad de Malaga (2 miejsca/spots)
Riga Technical University (2 miejsca/spots)
Hochschule Bremen (1 miejsce/spot)
Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus (6 miejsc/spots)
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (4 miejsca/spots)
Fachhochschule Koln (2 miejsca/spots)
Universitaet Stuttgart (1 miejsce/spot)
TU Dortmund University (1 miejsce/spot)
Beykent University (2 miejsca/spots)
Istanbul Technical University (2 miejsca/spots)


Gratulujemy!!!

Congratulation!!!

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w dniu jutrzejszym, tj. we wtorek 07.02.2023 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy:

- prezentację ze spotkania informacyjnego dot. wyjazdów na zagraniczne uniwersytety i praktyki w biurach architektonicznych w ramach programu Erasmus+,
- formularz aplikacyjny [AF] w procesie rekrutacyjnym na wyjazd w roku akademickim 2023/2024.
Uwaga! Pliki znajdują się na samym dole strony.

Przypomnimy najważniejsze terminy:
- 01.02.2023 r. - termin składania wniosków aplikacyjnych [AF] w Dziekanacie (w godzinach pracy dziekanatu);
- 06.02.2023 r. - termin ogłoszenia listy nominacyjnej,
- 09.02.2023 r. - dostarczenie zgody na udział w wymianie.

Pamiętaj, że:
- formularz aplikacyjny powinien być wypełniony czytelnie, z podaniem uczelnianego adresu e-mail oraz podpisany,
- wystarczą kopie certyfikatów i zaświadczeń jako załączniki do formularza.

Powodzenia!

 

Dear Students,
we publish below:

- presentation from the information meeting on trips to foreign universities and internships in architectural offices under the Erasmus + program,
- application form [AF] in the recruitment process for mobility in the academic year 2023/2024.
The files are at the very bottom of the page.

We will remind you of the most important dates:
- February 1, 2023 - deadline for submitting applications form [AF] at the Dean's Office (during working hours);
- February 6, 2023 - date of announcement of the nomination list,
- February 9, 2023 - providing consent to participate in the exchange.

Remember that:
- the application form should be completed legibly, providing the university's e-mail address and signed,
- copies of certificates and attestations as attachments to the form are sufficient,

Good luck!

 

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo
Dyżur Koordynatora Erasmus+ dla studentów PP wyjeżdżających na wymianę, zostaje wyjątkowo przełożony w tym tygodniu na piątek 13.01.2023 r. na godzinę 11:45.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. kursów pilotażowych w ramach Uniwersytetu Europejskiego Unice, które odbędzie się w środę 9 lutego 2022 o godz. 12:00 na platformie Zoom.
Link do spotkania na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84393396481

Wśród oferowanych kursów wymienić można:
- Town and Country Planning (University of Catania),
- Heritage Impact Assessment (BTU Cottbus),
- Conservation of ruins and Achaeological Sites (BTU Cottbus),
- Interpersonal Communication (Poznan Univeristy of Technology).

Kursy będą uznawane na zasadach identycznych jak w programie Erasmus+ tj. poprzez Learning Agreement utworzony w porozumieniu
z Koordynatorami Wydziałowymi lub w formie dodatkowych osiągnięć wpisanych do suplementu do dyplomu.

PS Pamiętaj, międzynarodowe kursy oprócz poszerzania wiedzy, stanowić mogą uatrakcyjnienie Twojej oferty na rynku pracy (polskim i zagranicznym).

 

https://put.poznan.pl/oferta_edukacyjna_eunice

 

Dear Students,

You are cordially invited to an information meeting regarding the pilot courses within Unice European University, which will be held on Wednesday, February 9, 2022 at 12:00 p.m. on the Zoom platform.
Link to Zoom meeting: https://us02web.zoom.us/j/84393396481


Among the courses offered are:

- Town and Country Planning (University of Catania),
- Heritage Impact Assessment (BTU Cottbus),
- Conservation of ruins and Achaeological Sites (BTU Cottbus),
- Interpersonal Communication (Poznan Univeristy of Technology).
 
The courses will be recognised on the same basis as in the Erasmus+ programme, i.e. through a Learning Agreement created in agreement with the Faculty Coordinators or in the form of additional achievements entered in the Diploma Supplement.
 
PS Remember, international courses, in addition to broadening your knowledge, can make your offer more attractive on the job market (Polish and foreign).

 

https://put.poznan.pl/oferta_edukacyjna_eunice

07.02.2022

___________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

na dole strony w załącznikach znajdą Państwo zaktualizowaną listę nominacyjną - wyniki rekrutacji do programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023.

Osoby chcące dokonać zmiany miejsca nominacji na jedno z wolnych miejsc, proszone są o przesłanie nowego oświadczenia z nową uczelnią do jutra rana, tj. piątku 4.02.2023 godz. 8:00.
Lista wolnych miejsc znajduje się na końcu ogłoszenia. Liczy się kolejność zgłoszeń!

 

Dear Students,

at the bottom of the page in the attachments you will find the updated nomination list - Erasmus+ recruitment results for the academic year 2022/2023.

For those wishing to make a change of nomination to one of the vacant seats, please submit a new statement with the new university by tomorrow morning, Friday, February 4, 2023 at 8:00 a.m.
A list of available spots is at the end of the announcement. Sequence of applications counts!

 

Wolne miejsca / Free spots:

Francja / France:
- Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Nancy (2 miejsca/spots),
- Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Bretagne (1 miejsce/spot),
- Institute National des Sciences Appliquees de Strasbourg (2 miejsca/spots),

Hiszpania / Spain:
- Universitdade di Coruna (2 miejsca/spots),

Łotwa / Latvia:
- Riga Technical University (2 miejsca/spots),

Niemcy / Germany:
- Hochschule Bremen (1 miejsce/spot),
- BTU Cottbus (2 miejsca/spots),
- Fachhochshule Frankfurt am Main (1 miejsce/spots),
- Karlsruhe Institute of Technology KIT (2 miejsca/spots)

Turcja / Turkey:
- Beykent University (2 miejsca/spots).

 

___________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że w środę (26.01.2022 r.) dyżur Koordynatora Erasmus zostaje odwołany.

___________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do wiadomości z Działu Współpracy Międzynarodowej PP, uprzejmie przypominamy osobom zainteresowanym wyjazdem na studia w roku akademickim 2022/23 w ramach programu Erasmus+ o terminie składania wniosków aplikacyjnych (Application Formz wpisanymi wybranymi przez siebie uczelniami zagranicznymi do dnia 17.01.2022 tj. poniedziałek w Dziekanacie. Lista uczelni znajduje się na stronie Politechniki Poznańskiej/Kształcenie/Wymiana studencka/ Erasmus+/Wyjazdy studentów/ Erasmus+ studia. Link: https://www.put.poznan.pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus

Proszę zwrócić uwagę, aby wybrać listę dotyczącą Wydziału Architektury.

Do wniosku prosimy o załączanie oświadczenia RODO oraz kopii(!) certyfikatów językowych i zaświadczeń a nie oryginałów.

 

Z poważaniem,

Wydziałowi Koordynatorzy programu Erasmus+

 

Dear Students,

With reference to the information from the International Co-operation Department of PP, we would like to remind those who are interested in mobility for studies in the academic year 2022/23 in the framework of the Erasmus+ programme about the deadline for submitting Application Forms [AF] with the foreign universities of their choice by Monday 1701.2022 i.e. at the Dean's Office.

The list of universities can be found on the website of Poznań University of Technology / Education / Student exchange / Erasmus+ / Student mobility / Erasmus+ studies.

Link: https://www.put.poznan.pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus

Please make sure to select the list concerning the Faculty of Architecture PUT.

Please include  with your application: a RODO statement  and copies(!) of language certificates and attestations rather than originals.


Regards,

Erasmus+ Programme Faculty Coordinators