HISTORIA

Wydział Architektury od 1999 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną w strukturze Politechniki Poznańskiej.

Tradycje Wydziału sięgają roku 1945, kiedy na Wydziale Budownictwa Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu powołano Oddział Architektury, a w marcu 1950 r. – Wydział Architektury. Pierwszym Dziekanem został prof. Władysław Czarnecki. W 1954 r. decyzją władz państwowych Wydział został zlikwidowany. Ponownie powołano Oddział Architektury w 1972 r., a w 1978 r. został on przekształcony w Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, który kształcił architektów na kierunku Architektura i Urbanistyka. W lipcu 1999 r. Senat Politechniki Poznańskiej podjął decyzję o ponownym powołaniu Wydziału Architektury.

Obecnie, zgodnie z przyjętą Strategią oraz Statutem Uczelni, WA PP realizuje kształcenie Studentów w zakresie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego. ochrony dziedzictwa, a także architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego na dwóch kierunkach studiów: Architektura (Architecture) - studia I i II stopnia, w języku polskim oraz angielskim oraz Architektura Wnętrz - studia I i II stopnia w języku polskim (II stopień od marca 2022). Wydział przykłada szczególną wagę do zapewnienia Studentom najwyższej jakości kształcenia, odpowiednich warunków do studiowania i pracy, a także stałego wspierania rozwoju naukowego oraz aktywności twórczej i projektowej kadry dydaktycznej. Od 2006 r. WA PP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka. 

Wysoką jakość kształcenia potwierdzają przeprowadzone na Wydziale akredytacje - w lutym 2018 r. kierunek Architektura otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział Architektury PP jest obecnie jednym z czterech działających na uczelniach politechnicznych w Polsce, posiadających kategorię A przyznaną na podstawie oceny parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017r. Wysoka ocena Wydziału Architektury PP została również potwierdzona w 2018 r. przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz przez przyznanie europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

 

Katalog wapp 2019