STUDIA PODYPLOMOWE PLANOWANIE PRZESTRZENNE – TRENDY, LEGISLACJA NOWE TECHNOLOGIE
STRONA GŁÓWNA

 

plakat zniżka

Studia podyplomowe Planowanie przestrzenne – trendy, legislacja, nowe technologie 
W ramach klasyfikacji International Standard Classification of Education – ISCED znajdują się w podgrupie ogólnej: 073 Architecture and construction i podgrupie szczególowej: 0731 Architecture and town planning.

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowych zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji – PRK na poziomie 6. 
Długość trwania studiów podyplomowych - nie krócej niż 2 semestry – regulowana jest przez Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 160.
Zapewnienie możliwości uzyskania 30 punktów ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System w ramach kształcenia na Studiach Podyplomowych określone jest przez Regulamin Politechniki Poznańskiej.
Wymagane kierunki ukończenia studiów wyższych przez kandydatów na studia podyplomowe: 
Ukończone studia wyższe, posiadanie tytułu zawodowego magistra, inżyniera lub licencjata

Studia podyplomowe Planowanie przestrzenne – trendy, legislacja, nowe technologie na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw art.5 uprawniają do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego województwa, planów ogólnych gminy oraz planów miejscowych.
 

 

PROFIL KSZTAŁCENIA

Studia realizowane są w formie wykładów, laboratoriów dyskusyjnych, warsztatów i wizyt studyjnych. Zajęcia prowadzone są przez uznanych ekspertów reprezentujących jednostki administracji publicznej, profesorów i nauczycieli akademickich oraz praktyków. 

Program studiów koncentruje się na praktycznych i teoretycznych zagadnieniach związanych z nowelizacją Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, między innymi w tak istotnych zakresach, jak:

polityka mieszkaniowa / polityka dostępności / ekorozwój - OZE i BZI / rewitalizacja i odnowa miast.

 

Program kształcenia ujęty jest w formie sześciu bloków tematycznych:

- prawodawstwo planistyczne w świetle nowej ustawy,

- nowe narzędzia i procedury planistyczne,

- aspekty ekonomiczne planowania i zarządzania przestrzenią

  zurbanizowaną,

- współczesne trendy w planowaniu miast,

- praktyka planistyczna w świetle nowej ustawy,

- techniki cyfrowe w planowaniu przestrzennym. 

Oferta studiów skierowana jest do samorządowców, projektantów i przyszłych urbanistów chcących uzyskać lub poszerzyć  wiedzę w zakresie planowania przestrzennego i wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

 

SZEŚĆ BLOKÓW TEMATYCZNYCH

•          PRAWODAWSTWO PLANISTYCZNE W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY

W bloku pierwszym poruszane są zagadnienia związane z polskim prawodawstwem planistycznym oraz  praktycznym wymiarem planowania przestrzennego. Poruszana jest problematyka związana z nowelizacją Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planowaniem rozwoju na poziomie wojewódzkim, metropolitalnym i lokalnym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, planowaniem rozwoju zabudowy, chłonnością terenów mieszkaniowych, kwestiami polityki mieszkaniowej,  środowiskowymi i społeczno-demograficznymi aspektami planowania przestrzennego, sporządzaniem dokumentów planistycznych w odniesieniu do nowych wymogów legislacyjnych.

•          TECHNIKI CYFROWE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

W drugim bloku podejmowane są zagadnienia dotyczące zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych służących analizie i interpretacji danych cyfrowych  w planowaniu przestrzennym oraz przykłady praktyczne w zakresie obróbki i pozyskiwania danych przestrzennych, geoankiet i QGIS. W tym bloku treści programowe realizowane są w formie wykładów wprowadzających do tematyki i zajęć laboratoryjnych służących pozyskaniu praktycznej wiedzy w tym zakresie.

•          NOWA USTAWA - NOWE NARZĘDZIA

Trzeci blok poświęcony jest bardzo konkretnym narzędziom planistycznym, które wprowadziła nowelizacja ustawy. Eksperci omawiają zasady sporządzania i wdrażania planów ogólnych gminy oraz zintegrowanych planów inwestycyjnych, zmian w zakresie decyzji o warunkach zabudowy, możliwości zastosowania procedur uproszczonych, a także nowych uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii.

•          ASPEKTY EKONOMICZNE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ ZURBANIZOWANĄ 

W czwartym bloku podejmowane są zagadnienia związane z finansowaniem i zarządzaniem rozwojem i rewitalizacją w ujęciu ekonomicznym, określaniem skutków finansowych sporządzania dokumentów planistycznych, a także powiązaniami planowania przestrzennego z rynkiem nieruchomości.

•          WSPÓŁCZESNE TRENDY W PLANOWANIU MIAST 

Blok piąty uwzględnia prezentację współczesnych trendów oraz nowych metod planowania i kodowania przestrzeni, a także innowacyjnych rozwiązań  architektonicznych i technologicznych w zakresie kształtowania zrównoważonego, proekologicznego i przyjaznego środowiska miejskiego. W tym bloku prezentowane są również nowoczesne metody planowania rozwoju i przekształceń miast z zastosowaniem sztucznej inteligencji i wysokich technologii, a także idei smart city w rozwoju regionalnym i lokalnym. Poruszane są również kwestie dotyczące współczesnych sposobów  ochrony dziedzictwa kulturowego czy wymogów universal design w projektowaniu urbanistycznym.

•          ŁAD PRZESTRZENNY I PARTYCYPACYJNY PARADYGMAT PLANOWANIA 

W tym bloku dotyczącym społecznego wymiaru rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz kształtowania wysokiej jakości przestrzeni publicznej, znaczenia tożsamości lokalnej w planowaniu przestrzennym i wagi oraz narzędzi partycypacji społecznej w odniesieniu do nowych uwarunkowań legislacyjnych. Poruszane są także zagadnienia dotyczące ładu przestrzennego i dostępności i ich roli w planowaniu przestrzennym i  rewitalizacji. Ważnym wątkiem tego bloku jest orientacja praktyczna spotkań – prezentująca przykład studialny miasta Poznań w zakresie urbanistyki operacyjnej i rewitalizacji, w odniesieniu do takich zagadnień, jak m.in.: ustawa krajobrazowa czy szeroko rozumiany ład przestrzenny.

Program realizowany jest w formie wykładów, laboratoriów dyskusyjnych, warsztatów i wizyt studyjnych. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów – profesorów z uczelni poznańskich i innych ośrodków z kraju oraz praktyków. Wykłady realizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Laboratoria dyskusyjne zapewniają słuchaczom możliwość zadawania pytań ekspertowi i wzięcia udziału w żywej dyskusji w ramach podejmowanej problematyki. Zajęcia warsztatowe obejmują treści związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w planowaniu przestrzennym oraz sporządzaniem dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. 

Bloki tematyczne podzielone są na poszczególne przedmioty, w ramach których słuchacze uzyskują zaliczenia i oceny. W ramach seminarium dyplomowego realizowanego w czasie obydwu semestrów słuchacze przygotowują pracę dyplomową, która może być realizowana indywidualnie lub w zespole. Seminaria z promotorami, którzy są doświadczonymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi Politechniki Poznańskiej, odbywają się w formie konsultacji w terminach ustalanych indywidualnie ze Słuchaczem. Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS (zaliczenia wykładów, oceny z ćwiczeń, uczestnictwo i obowiązkowa prezentacja na konferencji podsumowującej studia). Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowej zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji na poziomie 6.

KADRA

Zajęcia prowadzone są przez uznanych nauczycieli akademickich – profesorów i doktorów z ośrodków z całego kraju i uczelni poznańskich, m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej. Swój udział potwierdzili uznani specjaliści oraz wybitni wykładowcy ze świata nauki i praktyki m. in. architekci miast, a także kadra zarządzająca jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. W gronie prelegentów znajdują się także znamienici eksperci na co dzień zajmujący się praktyką planistyczną lub urbanistyczną, pełniący znaczące funkcje w strukturach samorządności lokalnej, reprezentujący sektor prywatny lub organizacje pozarządowe.

WYKŁADOWCAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SĄ AKADEMICY Z POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ORAZ PRELEGENCI REPREZENTUJĄCY OŚRODKI AKADEMICKIE I INSTYTUCJE PUBLICZNE Z CAŁEJ POLSKI:

 • WYDZIAŁ GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

 • UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

 • ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNICZNY W SZCZECINIE

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 • WYDZIAŁ GOSPODARKI I KARTOGRAFII, POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 • WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU W GDAŃSKU

 • UNIWERSYTET IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 • POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE

 • WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 • KANCELARIA ADWOKACKA KOCH, 

 • WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • REGIONALNE CENTRUM KOMPETENCJI 

 • FIRMA SCALGO

 • MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W POZNANIU

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI URZĘDU MIASTA POZNANIA

 • BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI URZĘDU MIASTA POZNANIA

 • ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  URZĘDU MIASTA POZNANIA

 • ARCHITEKT MIASTA POZNAŃ 

 • ARCHITEKT MIASTA GDAŃSK

 

ZASADY ZALICZEŃ PRZEDMIOTÓW 

Na naszych studiach stosujemy zasadę: maksimum pracy na zaliczenie przedmiotów słuchacz poświęca na zajęciach, a minimum na pracę w domu.  Oceny z przedmiotów wykładowych i laboratoryjnych słuchacz uzyskuje na podstawie aktywnej obecności na zajęciach, natomiast z przedmiotów warsztatowych słuchacz uzyskuje notę na podstawie oceny wykonanego indywidualnie lub grupowo zadania realizowanego w ramach zajęć.

 

CYKL KSZTAŁCENIA

Liczba semestrów: 2 / liczba godzin: 176

CZAS TRWANIA STUDIÓW

01.03.2024 - 28.02.2025

TERMINY ZGŁOSZEŃ

01.01.2024 - 29.02.2024

TERMINY ZAJĘĆ

soboty, 1-2 razy w miesiącu

ZASADY NABORU

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub inżynierskich / licencjackich

KOSZT UDZIAŁU

6500 zł

KONTO BANKOWE

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska SA 6 O/P-ń 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Przekaz bankowy dla: Politechnika Poznańska Wydział Architektury (SP-231)

Możliwość rozłożenia opłaty na raty

 

budynek zewnątrz