STUDIA PODYPLOMOWE PLANOWANIE PRZESTRZENNE SKALA MIASTA I REGIONU
STRONA GŁÓWNA

nagłówek

 

STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

 

PROFIL KSZTAŁCENIA

Studia podyplomowe podejmują tematykę planowania przestrzennego ujętą w dwóch skalach problemowych: regionalnej i lokalnej. Skala regionalna dotyczy planowania na poziomie wojewódzkim i ponadlokalnym, a skala lokalna uwzględnia także wybrane zagadnienia z zakresu projektowania urbanistycznego i tworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznych.

Program kształcenia ujęty jest w formie pięciu bloków tematycznych:

  1. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  2. wymiar  społeczny działań przestrzennych,
  3. aspekty ekonomiczne planowania i zarządzania przestrzenią zurbanizowaną ,
  4. kształtowanie i komponowanie przestrzeni zurbanizowanej,
  5. współczesne trendy w projektowaniu urbanistycznym.
     

Blok pierwszy obejmuje zagadnienia związane z polskim prawodawstwem planistycznym oraz  teoretycznym i praktycznym wymiarem planowania przestrzennego. Ten blok porusza zagadnienia związane z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, chłonnością terenów mieszkaniowych, ładem przestrzennym, środowiskowymi i społeczno-demograficznymi aspektami rozwoju, programowaniem rozwoju i rewitalizacji miast, sporządzaniem dokumentów planistycznych.

Blok drugi dotyczy społecznego wymiaru rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz kształtowania wysokiej jakości przestrzeni publicznej, uwzględniając zagadnienia związane z partycypacją społeczną i tworzeniem atrakcyjnych miejsc, dla i wraz z lokalnymi społecznościami.

W bloku trzecim podejmowane są zagadnienia związane z finansowaniem i zarządzaniem rozwojem i rewitalizacją, skutkami finansowymi sporządzania dokumentów planistycznych, powiązaniami planowania przestrzennego z rynkiem nieruchomości, ale także rolą sektorów kreatywnych w aktywizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów miejskich.

Blok czwarty poświęcony jest tematyce związanej z kompozycją urbanistyczną, kształtowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej miast, formowaniem tkanki zabudowanej i niezabudowanej w ujęciu dwu- i trójwymiarowym, zagadnieniami z zakresu psychologii środowiskowej, aspektami estetyczno-wizualnymi kształtowania przestrzeni miejskiej,  a także rolą sztuki w przestrzeni publicznej.

Blok piąty uwzględnia prezentację współczesnych trendów i innowacyjnych rozwiązań urbanistycznych związanych z Nowym Urbanizmem, a także architektonicznych i technologicznych w zakresie kształtowania zrównoważonego, proekologicznego i przyjaznego środowiska miejskiego. W tym bloku prezentowane są także nowoczesne metody planowania rozwoju i przekształceń miast, a także ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia prowadzone są przez uznanych nauczycieli akademickich – profesorów i doktorów z ośrodków z całego kraju i uczelni poznańskich, m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej. Swój udział potwierdzili uznani specjaliści oraz wybitni wykładowcy ze świata nauki i praktyki m. in. architekci miast, a także kadra zarządzająca jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. W gronie prelegentów znajdują się także znamienici eksperci na co dzień zajmujący się praktyką planistyczną lub urbanistyczną, pełniący znaczące funkcje w strukturach samorządności lokalnej, reprezentujący sektor prywatny lub organizacje pozarządowe.

Program realizowany jest w formie wykładów, laboratoriów dyskusyjnych i warsztatów. Wykłady realizowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Laboratoria dyskusyjne zapewniają słuchaczom możliwość zadawania pytań ekspertowi i wzięcia udziału w żywej dyskusji w ramach podejmowanej problematyki. Zajęcia warsztatowe obejmują treści związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w planowaniu przestrzennym oraz sporządzaniem dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym. Zajęcia warsztatowe stanowią ważny element kształcenia realizowany w ramach każdego z bloków. Ich celem jest nie tylko orientacja praktyczna służąca doskonaleniu warsztatu planistycznego, ale także rozwijaniu kompetencji społecznych i umiejętności pracy w grupie.

Bloki tematyczne podzielone są na poszczególne przedmioty, w ramach których słuchacze uzyskują zaliczenia i oceny. W ramach seminarium dyplomowego realizowanego w czasie obydwu semestrów słuchacze przygotowują pracę dyplomową, która może być realizowana indywidualnie lub w zespole. Seminaria z promotorami, którzy są doświadczonymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi Politechniki Poznańskiej, odbywają się w formie konsultacji zdalnych. Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS (zaliczenia wykładów, oceny z ćwiczeń, uczestnictwo i obowiązkowa prezentacja na konferencji podsumowującej studia). Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowej zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji na poziomie 6.

Zjazdy odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.  Większość zajęć piątkowych stanowiących wykłady i laboratoria dyskusyjne realizowanych jest w formie zdalnej. Zajęcia realizowane w soboty odbywają  się stacjonarnie, na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

NASZYMI WYKŁADOWCAMI SĄ AKADEMICY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY ORAZ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.
WSPÓŁPRACUJEMY RÓWNIEŻ Z OŚRODKAMI AKADEMICKIMI I INSTYTUCJAMI Z CAŁEJ POLSKI, A W GRONIE PRELEGENTÓW SĄ REPREZENTANCI:

•    WYDZIAŁU GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
•    UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU
•    UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
•    ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO W SZCZECINIE
•    WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
•    WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
•    WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
•    WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
•    WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
•    WYDZIAŁU BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ
•    WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU W GDAŃSKU
•    UNIWERSYTETU IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
•    POZNAŃSKIEGO CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWEGO
•    WIELKOPOLSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
•    KANCELARII ADWOKACKIEJ PROF. A. KOCH, H. KOCHOWA & K. KOCH
•    WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
•    REGIONALNEGO CENTRUM KOMPETENCJI  
•    FIRMY SCALGO
•    FUNDACJI O!MIASTO
•    CENTRUM OTWARTEGO
•    MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W POZNANIU
•    WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI URZĘDU MIASTA POZNANIA
•    BIURA KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI URZĘDU MIASTA POZNANIA
ORAZ
•    PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ESTETYKI MIASTA  
•    ARCHITEKT MIASTA POZNAŃ 
•    ARCHITEKT MIASTA GDAŃSK
 

CYKL KSZTAŁCENIA

Liczba semestrów: 2 / liczba godzin: 201

CZAS TRWANIA STUDIÓW

01.03.2024 - 28.02.2025

TERMINY ZGŁOSZEŃ

01.12.2023 - 29.02.2024

TERMINY ZAJĘĆ

Piątki i soboty, 1-2 razy w miesiącu

ZASADY NABORU

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub inżynierskich / licencjackich

KOSZT UDZIAŁU

6500 zł

KONTO BANKOWE

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska SA 6 O/P-ń 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Przekaz bankowy dla: Politechnika Poznańska Wydział Architektury (SP-226)

Możliwość rozłożenia opłaty na raty

 

budynek zewnątrz