Data dodania

Otwarcie CDIO

10 czerwca 2024 godz. 16:00-18:00 Ul. Poznańska 99, Tarnowo Podgórne 

„Wspólnie zwykli ludzie mogą osiągnąć niezwykłe rezultaty.” (Becka Schoettle) 

W dniu 10 czerwca, w Tarnowie Podgórnym odbędzie się uroczystość z okazji otwarcia Centrum Demokracji i Integracji Obywatelskiej. Uroczystość ta będzie podsumowaniem długoletniej i wielo-instytucjonalnej współpracy, na bazie podpisanych umów Instytutu Haverford Publicznej Socjologii (reprezentowanym przez dr Suavę Zbierski-Salameh) z Urzędem Gminy Tarnowa Podgórnego i Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej (reprezentowanym przez prof. Wojciecha Bonenberga, prof. Andrzeja Łubowskiego, Dominikę Pazder, prof.PP oraz dr Bartosza Kaźmierczaka). Współpraca objęła i zaangażowała blisko stu studentów piątego roku, w ramach 6 obowiązkowych przedmiotów, w kolejnych semestrach i w bieżących konsultacjach z władzami samorządowymi Tarnowa. Współpraca ta rozpoczęła się stworzeniem inwentaryzacji zasobów naturalnych i kulturowych gminy, analiz urbanistycznych, na potrzeby planowania przestrzennego i społecznego gminy, a zwieńczona została powstaniem kompleksu Centrum Demokracji i Integracji Obywatelskiej. Na bazie planów koncepcyjnych wypracowanych przez studentów, CDIO, z otaczającym go parkiem, został wybudowany przez wójta i władze UG, kosztem łącznie kilkunastu milionów złotych, z budżetu samorządu i dofinansowania krajowego i UE. Tak więc, od początku do końca jest to dzieło wielu ludzi, otwartych na innowacyjne rozwiązania i kooperację! Centrum Demokracji w stylizowanej bryle łączących się dwóch wiejskich chat, wtopionych w naturę, zlokalizowane jest w sercu Tarnowa Podgórnego, stając się urbanistycznym centrum wsi i symboliczną syntezą wiejskiego charakteru gminy Tarnowa Podgórnego, różniąc się zasadniczo w swym formacie i funkcji od często spotykanych rynków o zamkniętej zabudowie mieszkaniowo-usługowej. Zbiorowy, demokratyczny charakter pracy nad projektem koncepcyjnym, i budową, kształt architektoniczny budynku CDIO, nawiązujący do łączności społecznej i społeczeństwa z naturą, przełożył się również na zamierzoną główną funkcji Centrum. Obiekt ten ma za zadanie stworzył przestrzeń do organicznego oddolnego rozwijania obywatelskości i wspólnotowości —w realizacji nie partykularnych interesów, a ku wypracowania wśród mieszkańców tożsamości lokalnej i wizji wspólnego dobra w lokalnej i w szerszej ojczyźnie. Poprzez nieformalne spotkania w kawiarni CDIO, do cyklicznych konferencyjnych debat, przestrzeń ta ma wytwarzać w nas poczucie wzajemnej odpowiedzialności i zaangażowania w decyzje dotyczące nas wszystkich.

CDIO: Center for Democracy and Civic Integration in Tarnowo Podgórne: Common Concept - Joint Implementation - Community Programs

June 10, 2024 16:00-18:00 Ul. Poznańska 99, Tarnowo Podgorne

“Together, ordinary people can achieve extraordinary results.”  (Becka Schoettle)

On June 10th 2024, a ceremony will be held in Tarnowo Podgórne to celebrate the opening of the Center for Democracy and Citizen Integration with its co-creators. This ceremony will be a conclusion of long-term and multi-institutional cooperation, based on signed contracts of the Haverford Institute of Public Sociology (represented by dr Suava Zbierski-Salameh) with Tarnowo Podgórne County Government, and with the Dean of the Faculty of Architecture of Poznan University of Technology (represented by prof. Wojciech Bonenberg, prof. Andrzej Łubowski, Dominika Pazder Univ.prof. and dr Bartosz Kaźmierczak, assist. prof.). The cooperation over several semesters involved nearly one hundred of the senior students, enrolled in the six core architectural courses, in recurrent consultations with the local government of Tarnowo Podgorne. This cooperation started with the comprehensive inventory of the county’s natural and cultural resources, several urban analyses done by students to aid the county government in its spatial and social planning, and culminated in the design and creation of the Center for Democracy and Citizen Integration complex. Based on the conceptual plans developed by the students, CDIO, with a surrounding park, was erected by the mayor and the county government authorities, at a total cost of several million zlotys, from the local government budget and national and EU funding. Thus, from start to finish, the CDIO represents work of many people, open to innovative solutions and cooperation! The Democracy Center building, in a stylized shape of two rural cottages nested in nature, is located in the heart of Tarnowo Podgórne, becoming the center of the main village and a symbolic essence of the countryside character of the Tarnowo Podgórne county. In its format and function, the newly created complex differs fundamentally from often encountered small city market squares of residential and service dwellings. The democratic, collaborative style of work on the conceptual design and construction, the architectural form of the CDIO created —expressing social connectivity and ecological sustainability-, also carries into the main function of the Center. This facility is to provide a space for an organic, bottom-up development of citizenship and community - not to pursue particularistic group interests, but rather to develop local identity among residents and a vision of the “common good” for the local and wider societies. Through informal gatherings at the CDIO cafe, to the cyclical conference debates, the CDIO, in its space is intended to create and cultivate in us a sense of shared responsibility and informed engagement in decisions that affect us all.

program CIO

PL