Data dodania

Rozstrzygnięcie konkursu "Tu warto żyć"

KONKURS STUDENCKI „TU WARTO ŻYĆ”

Edycja 2022/2023: Błonia Wildeckie

 

15 maja 2023 o godz. 18.00 w Holu Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie studenckim„TU WARTO ŻYĆ” Edycja 2022/2023: Błonia Wildeckie, połączone z otwarciem wystawy prac konkursowych.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Wildeckich, ograniczonego ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. Mariana Żelazka i Dolna Wilda. 

Konkurs został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz UWI Inwestycje S.A.. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:
Bartosz Guss – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania;
prof. dr hab. Wojciech Hora – Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Rektor Politechniki Poznańskiej;
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, twórczych koncepcji kreowania przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, uwzględniających jej wszechstronne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne, kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe i kompozycyjne, a także potrzeby społeczne. Oczekiwano twórczego nawiązania do historii tego miejsca, podkreślenia jego specyfiki, stworzenia spójnego wizerunku przestrzeni i atrakcyjnych rozwiązań w zakresie form zagospodarowania terenu, a także zastosowania rozwiązań pro-ekologicznych (małej retencji, powiększania powierzchni biologicznie czynnej, poprawy klimatu lokalnego) oraz możliwości etapowania prac realizacyjnych.

Na konkurs wpłynęło 20 prac, wykonanych przez studentów trzech poznańskich uczelni: Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prace były oceniane przez Sąd Konkursowy w składzie:  
Przewodnicząca – prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu;
prof. PP dr hab. inż. arch. Hanna Michalak – Politechnika Poznańska, Wydział Architektury;
dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu;
Piotr Sobczak – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP;
Przemysław Trawa – Prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

Sąd zdecydował o nie przyznaniu pierwszej nagrody. Przyznano dwie równorzędne drugie nagrody, jedną trzecią nagrodę i dwa wyróżnienia honorowe.

II nagroda (równorzędna) w wysokości 5.000 zł

Piotr Banaszek – student Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Praca została nagrodzona za umiejętne połączenie nowych rozwiązań funkcjonalnych, komunikacyjnych oraz proekologicznych, z poszanowaniem genius loci miejsca i obecnej struktury naturalnej roślinności, w oparciu o minimalną ingerencję człowieka z maksymalnym wykorzystaniem potencjału lokalnych społeczności i siły natury. Doceniono autorską, piękną w swej skromności (także zapisu graficznego) i dojrzałą koncepcję zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem małej retencji i materiałów recyklingowych, w duchu poprawy jakości przestrzeni i nowych funkcji: społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych, na miarę współczesnych potrzeb różnych grup użytkowników Wildy i Poznania.

 

II nagroda (równorzędna) w wysokości 5.000 zł

Emilia Cholewa i Nikodem Cisowski – studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu