PROJEKTY I GRANTY

1. „Projektowanie uniwersalne w strategii podnoszenia efektywności kształcenia na Politechnice Poznańskiej” (POWR.03.05.00-00-Pu21/19). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Instytucją Pośredniczącą w tym działaniu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik projektu: dr inż. arch. Agata Gawlak

Projekt będzie realizowany do: 30.09.2023 r.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 490 654,42 PLN

Łączna kwota dofinansowania: 475 934,78 PLN

pu.put.poznan.pl

 

2. ”Uczelnia zintegrowana na przyszłość” (POWR.03.05.00-00-Z041/17). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  Instytucją Pośredniczącą w tym działaniu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska

Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 roku.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi:  14 662 375,86

Łączna kwota dofinansowania: 14 222 504,56

uzp.put.poznan.pl

 

3. Grant rektorski "Analiza przemieszczeń konstrukcji drewnianego kościoła w Domachowie. Matematyczny model struktury vs geodezyjny monitoring rzeczywistej pracy konstrukcji".

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak,

Kwota dofinansowania: 59 524,50 zł