Studia podyplomowe

Klauzula informacyjna

Regulamin

Terminy zjazdów na Studiach Podyplomowych Planowanie Przestrzenne w roku akademickim 2021/2022.

I semestr

29-30.10.2021

26-27.11.2021

17-18.12.2021

28-29.01.2022

18-19.02.2022

II semestr

25-26.03.2022

22-23.04.2022

27-28.05.2022

24-25.06.2022

 

Rekrutacja przedłużona do 15 października 2021 r.

 

Rekrutacja elektroniczna na studia podyplomowe trwa od 1 lipca do 15 października 2021.

I etap - rekrutacja elektroniczna - do 15.10.2021r.

Rekrutacja elektroniczna – najważniejsze informacje

II etap - kandydat sprawdza status na swoim koncie w systemie rekrutacyjnym. Status zakwalifikowany oznacza, że kolejnym krokiem jest złożenie dokumentów do dnia 21.10.2021r.

Dokumenty tj. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego i podpisane przez kandydata oraz dyplom ukończenia studiów kandydat składa osobiście lub przesyła pocztą.

Adres:

Politechnika Poznańska

Wydział Architektury

ul. Jacka Rychlewskiego 2

61-131 Poznań

pok. 392

W przypadku osobistego składania dokumentów, prosimy o zabranie ze sobą oryginału dyplomu. W sekretariacie zostanie wykonana kopia.

W przypadku wysyłki dokumentów pocztą, prosimy o wysłanie kopii dyplomu. W takim przypadku prosimy o zabranie na pierwsze zajęcia stacjonarne oryginału dyplomu, celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

 III etap - po 21.10.2021r. wydanie decyzji o przyjęciu na studia 

 

Nazwa studiów
podyplomowych
Planowanie Przestrzenne
Symbol SP – 109
numer edycji: 19
Cykl kształcenia liczba semestrów: 2
liczb godzin: 249
Czas trwania studiów od 01.10.2021
do 30.09.2022
Terminy zgłoszeń od 01.07.2021
do 15.10.2021
Terminy zajęć piątek, sobota, 1 raz w miesiącu
Zasady naboru Warunkiem przyjęcia jest posiadanie
dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
lub inżynierskich / licencjackich
Koszt udziału w studiach
jednej osoby
5800,00 zł (opłata za semestr 2900,00 zł)
Uwagi, objaśnienia, ważne informacje dotyczące organizacji studiów odpłatności i jej formy, itp. numer konta bankowego: Santander Bank Polska SA 6 O/P-ń 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
Przekaz bankowy dla: Politechnika Poznańska Wydział Architektury (SP-109)
Strona www architektura.put.poznan.pl
Sekretariat studiów mgr Natalia Górska, mgr Magdalena Tyranowska

 

ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań
tel. 61 665 3301, 61 665 3260

Informacje dodatkowe o sekretariacie pokój 319
godziny urzędowania : 09:00-14:30 od poniedziałku do piątku
Kierownik studiów dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP
radoslaw.barek@put.poznan.pl
Kontakt

mgr Natalia Górska
e-mail: natalia.gorska@put.poznan.pl

mgr Magdalena Tyranowska

e-mail: magdalena.tyranowska@put.poznan.pl

Profil kształcenia: Studia podyplomowe zawierają program edukacyjny z zakresu planowania przestrzennego.

 

Program – problematyka:

– Problemy współczesnej urbanistyki  i planowania przestrzennego.
– Systemy planowania przestrzennego w Polsce i krajach UE.
– Obszary metropolitalne, miejskie i zagadnienia przestrzenne w  terenach  wiejskich.
– Infrastruktura techniczna i funkcjonalna ( miasto-gmina, region),  urządzenia sieciowe (wodne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze).
– Planowanie regionalne.
– Odnowa miast w procesie rewitalizacji.
– Socjologia miasta.
– Współczesne funkcje dla małych i średnich miast i obszarów wiejskich.
– Architektura krajobrazu miejskiego i wiejskiego.
– Procedury, system  informacji terenowej i monitoringu dla potrzeb urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.
– Zarządzanie planowanym rozwojem i odnową obszarów miejskich i wiejskich.
– Finansowanie projektów w procesie planowania przestrzennego.
– Zagadnienia konserwatorskie w obszarach miejskich i wiejskich.
– Ochrona cennych przyrodniczo terenów  (układy przyrodnicze , osadnicze i komunikacyjne i  transportowe.
– Gospodarka wodna.
– Zagadnienia turystyki i wypoczynku w planowaniu przestrzennym.
– Zagadnienia pozyskiwania energii odnawialnej  i powiązania z procedurami planistycznymi.
– Ekologia i materiały miejscowe w procesach inwestycyjnych.
– Uwarunkowania prawne w planowaniu przestrzennym (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania – miejscowe plany zagospodarowywania przestrzennego, opracowania  ekofizjograficzne, ocena zrównoważonego rozwoju – ekorozwój.
– Proekologiczne i innowacyjne strategie rozwoju miast, gmin, powiatów.
– Interdyscyplinarne metody współdziałania w procedurach planistycznych, aplikacje w Polsce, krajach EU i innych.

Wykłady – seminaria – ćwiczenia projektowe

Wykłady, seminaria, projektowanie, lokalne wizje terenowe, warsztaty urbanistyczne, sesje naukowe, prace semestralne i dyplomowe, konsultacje z udziałem autorytetów – profesorów i ekspertów.

Słuchacze

Słuchacze mają możliwość wysłuchania wykładów oraz udziału w ćwiczeniach. Ważnym elementem edukacyjnym są prowadzone zajęcia z kształtowania wyobraźni przestrzennej istotnej dla osób podejmujących decyzje o kształtowaniu przestrzeni. Ćwiczenia odbywają się w formie indywidualnej i pracy zespołowej przy opracowywaniu zadań i przykładowych tematów związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Prace składają się na istotne elementy w zaliczeniu programu studiów.

Prace semestralne i praca końcowa

Prace realizowane w ramach ćwiczeń:  studialne, projektowe, końcowe mogą odbywać się w procesie konsultacji i dyskusji z uwzględnieniem zainteresowań indywidualnych i potrzeb gremiów delegujących i współdziałających (samorządów i urzędów miejsko-gminnych, powiatowych, wojewódzkich i innych).

Terminy – organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu – w piątek i sobotę w pomieszczeniach Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Jacka Rychlewskiego 2.

Zajęcia terenowe  przeprowadzane są w różnych miejscach związanych z procesem planistycznym i ośrodkach edukacyjnych, zakładach infrastruktury miejskiej i gminnej oraz w innych instytucjach, w tym samorządowych.