Misja i strategia jednostki

Misją Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich stopniach studiów wyższych w oparciu o najnowszą wiedzę, rozwiniętą współpracę międzynarodową i związek z regionem, a także doświadczenia zawodowe i dorobek twórczy kadry naukowo-dydaktycznej. Istotną częścią tej misji jest również prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych, służących pogłębianiu wiedzy oraz opracowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie architektury, urbanistyki i sztuki, których celem nadrzędnym jest inteligentny i zrównoważony rozwój oraz integracja społeczna. Podstawowe czynniki determinujące rozwój Wydziału to jakość kształcenia, jakość badań naukowych i aktywność publikacyjna, współpraca z otoczeniem, aktywność na forum międzynarodowym, a także zarządzanie Wydziałem zgodne ze standardami zarządzania strategicznego. Analizę metodą SWOT przeprowadzono w trzech kluczowych obszarach: kształcenia, działalności nauko-badawczej i zarządzania, obejmującego również aspekty związane z wizerunkiem Wydziału i jego infrastrukturą.

Strategia rozwoju Wydziału Architektury jest zgodna ze strategią rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020, która została przedstawiona w  załączniku do Uchwały Nr 114 Senatu Akademickiego PP z dnia 15 grudnia 2010 r. Uwzględnia również stan prawny określony w nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz założenia polityki naukowej państwa, której celem jest wykorzystanie nauki dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego Polski, w szczególności przez pełniejsze wykorzystanie jej w edukacji, gospodarce i kulturze.