Wydział Architektury jest podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Poznańskiej. Jego tradycje sięgają 1945 r., kiedy to na Wydziale Budownictwa Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu powołano Oddział Architektury, a w marcu 1950 r. – Wydział Architektury. Jego dziekanem został prof. Władysław Czarnecki. W 1954 r. decyzją ówczesnych władz państwowych Wydział został zlikwidowany. Ponownie powołano Oddział Architektury w 1972 r., a w 1978 r. został on przekształcony w Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, który kształcił architektów na kierunku Architektura i Urbanistyka. W lipcu 1999 r. Senat Politechniki Poznańskiej podjął decyzję o powołaniu Wydziału Architektury.

Obecnie Wydział zatrudnia 54 nauczycieli akademickich i kształci około 1100 studentów I i II stopnia na dwóch kierunkach: Architektura (przed zmianą nazwy kierunku: Architektura i Urbanistyka) oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Strukturę organizacyjną Wydziału tworzą następujące jednostki: Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych. Od 2006 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzony na Wydziale kierunek studiów Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a w 2013 r., w wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych, KEJN przyznał Wydziałowi Architektury kategorię A.