Podanie o przyjęcie na studia

Klauzula informacyjna

Regulamin

Zgodnie z obecnymi zaleceniami władz Politechniki Poznańskiej w semestrze zimowym 2020/2021 planowane jest prowadzenie zajęć w sposób zdalny za pośrednictwem platformy politechnicznej eLearning Moodle. Jeżeli jednak decyzją władz będzie możliwe przeprowadzenie zajęć stacjonarnych, to dwa zjazdy odbędą się na Wydziale Architektury.

Nazwa studiów
podyplomowych
Planowanie Przestrzenne
Symbol SP – 109
numer edycji: 18
Cykl kształcenia liczba semestrów: 2
liczb godzin: 249
Czas trwania studiów od 01.10.2020
do 30.09.2021
Terminy zgłoszeń od 01.07.2020
do 30.09.2020
Terminy zajęć piątek, sobota, 1 raz w miesiącu
Zasady naboru Warunkiem przyjęcia jest posiadanie
dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
lub inżynierskich / licencjackich
Koszt udziału w studiach
jednej osoby
5600,00 zł (opłata za semestr 2800,00 zł)
Uwagi, objaśnienia, ważne informacje dotyczące organizacji studiów odpłatności i jej formy, itp. numer konta bankowego: Santander Bank Polska SA 6 O/P-ń 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
Przekaz bankowy dla: Politechnika Poznańska Wydział Architektury (SP-109)
Strona www architektura.put.poznan.pl
Sekretariat studiów mgr Natalia Górska mgr Magdalena Tyranowska

ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań
tel. 61 665 3301, 61 665 3260

Informacje dodatkowe o sekretariacie pokój 319
godziny urzędowania : 08:00-14:30 od poniedziałku do piątku
Kierownik studiów dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP
radoslaw.barek@put.poznan.pl
Kontakt mgr Natalia Górska
e-mail: natalia.gorska@put.poznan.plmgr Magdalena Tyranowskae-mail: magdalena.tyranowska@put.poznan.pl
Profil kształcenia: Studia podyplomowe zawierają program edukacyjny z zakresu planowania przestrzennego.

Program – problematyka:

– Problemy współczesnej urbanistyki  i planowania przestrzennego.
– Systemy planowania przestrzennego w Polsce i krajach UE.
– Obszary metropolitalne, miejskie i zagadnienia przestrzenne w  terenach  wiejskich.
– Infrastruktura techniczna i funkcjonalna ( miasto-gmina, region),  urządzenia sieciowe (wodne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze).
– Planowanie regionalne.
– Odnowa miast w procesie rewitalizacji.
– Socjologia miasta.
– Współczesne funkcje dla małych i średnich miast i obszarów wiejskich.
– Architektura krajobrazu miejskiego i wiejskiego.
– Procedury, system  informacji terenowej i monitoringu dla potrzeb urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.
– Zarządzanie planowanym rozwojem i odnową obszarów miejskich i wiejskich.
– Finansowanie projektów w procesie planowania przestrzennego.
– Zagadnienia konserwatorskie w obszarach miejskich i wiejskich.
– Ochrona cennych przyrodniczo terenów  (układy przyrodnicze , osadnicze i komunikacyjne i  transportowe.
– Gospodarka wodna.
– Zagadnienia turystyki i wypoczynku w planowaniu przestrzennym.
– Zagadnienia pozyskiwania energii odnawialnej  i powiązania z procedurami planistycznymi.
– Ekologia i materiały miejscowe w procesach inwestycyjnych.
– Uwarunkowania prawne w planowaniu przestrzennym (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania – miejscowe plany zagospodarowywania przestrzennego, opracowania  ekofizjograficzne, ocena zrównoważonego rozwoju – ekorozwój.
– Proekologiczne i innowacyjne strategie rozwoju miast, gmin, powiatów.
– Interdyscyplinarne metody współdziałania w procedurach planistycznych, aplikacje w Polsce, krajach EU i innych.

Wykłady – seminaria – ćwiczenia projektowe

Wykłady, seminaria, projektowanie, lokalne wizje terenowe, warsztaty urbanistyczne, sesje naukowe, prace semestralne i dyplomowe, konsultacje z udziałem autorytetów – profesorów i ekspertów.

Słuchacze

Słuchacze mają możliwość wysłuchania wykładów oraz udziału w ćwiczeniach. Ważnym elementem edukacyjnym są prowadzone zajęcia z kształtowania wyobraźni przestrzennej istotnej dla osób podejmujących decyzje o kształtowaniu przestrzeni. Ćwiczenia odbywają się w formie indywidualnej i pracy zespołowej przy opracowywaniu zadań i przykładowych tematów związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Prace składają się na istotne elementy w zaliczeniu programu studiów.

Prace semestralne i praca końcowa

Prace realizowane w ramach ćwiczeń:  studialne, projektowe, końcowe mogą odbywać się w procesie konsultacji i dyskusji z uwzględnieniem zainteresowań indywidualnych i potrzeb gremiów delegujących i współdziałających (samorządów i urzędów miejsko-gminnych, powiatowych, wojewódzkich i innych).

Terminy – organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu – w piątek i sobotę w pomieszczeniach Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 13 A i 13 C.

Zajęcia terenowe  przeprowadzane są w różnych miejscach związanych z procesem planistycznym i ośrodkach edukacyjnych, zakładach infrastruktury miejskiej i gminnej oraz w innych instytucjach, w tym samorządowych.