1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

2. Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta.

3. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

4. O zapomogę z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej spowodowanej urodzeniem dziecka/dzieci może ubiegać się jedno z rodziców dziecka, będące studentem Politechniki Poznańskiej.

5. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

6. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

7. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.