Szanowni Państwo!

Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1051 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w semestrze zimowym 2019/2020.

Dochód na jednego członka w rodzinie ustalany jest na podstawie dochodu osiągniętego w rodzinie studenta w 2019 r. 

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć w przypadku starania się o przyznanie stypendium socjalnego:

1. Wniosek (załącznik nr 5). Wniosek należy wypełnić kompletnie, wpisać datę i podpisać  się. W tabelce `Członkowie rodziny` Wnioskodawca wpisuje siebie, ew. małżonka i swoje dzieci, rodziców, rodzeństwo uczące się do 26 roku życia, rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek.
Uwaga! Skład rodziny ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku. Należy przedstawić dochody tych osób, które wchodzą w skład rodziny w momencie składania wniosku.
Uwaga! W przypadku rozwodu rodziców istotne jest, który rodzic jest opiekunem prawnym studenta, a który jest zobowiązany płacić alimenty. Dochody rodzica, który płaci alimenty (ani jego osoba) nie będą brane pod uwagę, jedynie wysokość płaconych przez niego alimentów, które będą dochodem osoby, która je otrzymuje – studenta, jego rodzeństwa.

2. Oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej (załącznik nr 2)

3. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły. Zaświadczenie o dochodach musi złożyć każdy pełnoletni członek rodziny, nawet jeżeli nie uzyskał żadnych dochodów  w ubiegłym roku kalendarzowym.

4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w ubiegłym roku kalendarzowym. Zaświadczenie musi złożyć bezwzględnie
każdy członek rodziny
, który uzyskał dochód w ubiegłym roku kalendarzowym.

5. Załącznik nr 7. Załączniki wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny. Jeżeli sytuacje nie dotyczą członków rodziny należy wpisać „O” lub „nie dotyczy” wpisać datę, podpisać się, dołączyć do wniosku.

6. W przypadku rodzeństwa poniżej 18 roku życia, wymagany jest tylko akt urodzenia oraz zaświadczenie ze szkoły.

7. W przypadku rodzeństwa w wieku 18 lat i powyżej należy złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 i 5 (zaśw. z U.S. i Zał. 7) oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.
Uwaga! Jeżeli w poprzednich latach do dokumentów dołączono oryginalny akt urodzenia rodzeństwa, to zostanie on przełożony do aktualnego wniosku.

8. W przypadku utrzymywania się z gospodarstwa rolnego należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym w roku 2019 dla członka rodziny, który jest właścicielem gospodarstwa.
UWAGA! na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2019 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości… jest niewystarczające – chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2019 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna.
UWAGA! Tylko obszar powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za gospodarstwo rolne.

Powyżej przedstawione zostały sytuacje ogólne. Szczególne sytuacje występujące w rodzinie Studenta należy indywidualnie omówić z osobą przyjmującą wniosek.