Czym jest ECTS
ECTS (ang. European Credit Transfer System) to zbiór procedur opracowanych przez Komisję Europejską gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni. Jest to możliwe dzięki przyporządkowaniu każdemu z przedmiotów określonej liczby punktów (tzw. kredytów) charakteryzującej nakład pracy jaki jest konieczny do jego zaliczenia na Uczelni. Zaliczanie semestrów i roku akademickiego wymaga od studiującego zgromadzenia określonego minimum punktów.

ECTS w programach studiów
Stosowanie procedur ECTS umożliwia porównywanie i wzajemne akceptowanie wyników studiów (zaliczenia przedmiotów, egzaminy i inne formy oceny) bez konieczności ujednolicania programów lub realizacji dodatkowych programów dostosowawczych. Istotnym warunkiem funkcjonowania tych procedur jest objęcie nimi przedmiotów realizowanych podczas standardowych programów studiów, realizowanych w normalnym trybie studiowania.