Lista dydaktyków mogących pełnić funkcję promotora dla kierunku Architektura I i II stopnia
Oznaczenia zakładów:
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
PZ1 Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji
PZ2 Zakład Techniki w Architekturze
Sekretariat: pokój 319
Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
Z1 Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej
Z2 Zakład Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa
Z3 Zakład Urbanistyki
Sekretariat: pokój 387/388
Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
Sekretariat: pokój 319
_____________________________________________________
ARCHITEKTURA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Wybór promotora na RA 2021-22 odbędzie się poprzez ekurs, wspólny dla kierunków architektura oraz architektura wnętrz.
Kurs zostanie udostępniony Studentom 17.05.2021 o godzinie 8.00 rano.
Procedura zapisów będzie wyglądać w ten sposób:
1. Studenci wgrywają portfolio do odpowiedniego modułu zadanie, zgodnie z umieszczonymi wskazówkami (3 wybrane prace projektowe z okresu studiów – 1 projekt na stronę, oraz prace graficzne, rysunkowe, rzeźbiarskie – 1 strona
2. Studenci zaznaczają preferowanego promotora na liście – można wskazać tylko jedną osobę.
WAŻNE:
Informacje dotyczące promotorów są umieszczone w opisach grup – należy sprawdzić, czy:
– wybrany promotor prowadzi dyplomy na danym kierunku (architektura, architektura wnętrz)
– w jakim języku (polski, angielski)
– oraz zapoznać się, jaki jest jego limit osób na dyplom.
Limit osób wynika ze standardów kształcenia architektów i wewnętrznych ustaleń związanych z innymi obowiązkami pracowników. Promotorzy nie będą mogli przyjąć więcej osób, niż wskazaną w opisie.
3. Promotorzy akceptują wybranych studentów (kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia)
4. Osoby niewybrane dostają mail z informacją o konieczności ponownego wyboru.
Procedura powtarza się 3 razy – po zakończeniu trzeciej tury wolni studenci zostaną losowo dopisani do wolnych promotorów – szczegółowy harmonogram.

The selection of the diploma thesis supervisor for AY 2021-22 will take place through the e-course, common for the Architecture and Interior Design students.
The course will be available to Students on May 17, 2021 at 8.00 am.
The registration procedure will look like this:
1. Students upload a portfolio to the appropriate module – task, in accordance with the guidelines (3 selected design works from the study period – 1 project per page, and graphic, drawing, sculptural works – 1 page)
2. Students mark their preferred supervisor on the list – only one person can be indicated.
IMPORTANT:
Informations about supervisors are included in the group descriptions – check if:
– the selected promoter conducts diplomas in a given field of study (Architecture, Interior Design)
– in what language (Polish, English)
– and find out what the limit of people per diploma is.
Limit of people related to the standards of educating architects and arrangements with other employee duties. Supervisors will not be able to accept more people than indicated in the description.
3. Promoters accept selected students (the order of applications does not matter).
4. Unselected persons receive an e-mail with information about the necessity to re-select.
The procedure is repeated 3 times – after the end of the third round, free students will be randomly added to the free supervisors – detailed schedule.
.
PRZYDZIAŁY DO JEDNOSTEK INŻ. 2020_2021

Obowiązujące terminy składania poszczególnych dokumentów znajdują się w zakładce TERMINARZ.

Poświadczenia odbioru tematu należy składać w dziekanacie do końca września (przed rozpoczęciem sem. 7).

Karty tematyczne

Wzór karty do pobrania na stronie www.
Kartę wypełnia Student i odsyła promotorowi pracy.
Promotor wysyła wypełnioną kartę na adres mailowy sekretariatu jednostki dyplomowania.

– u p. Magdaleny Tyranowskiej pok. 319 do końca października (sem. 7)
– u p. Agnieszki Leśniak pok. 387/388 do końca października (sem. 7)

_____________________________________________________