Mając na celu przejrzystość działalności wydawniczej oraz zapewnienie pełnej informacji o sposobie i trybie edycji pozycji dziełowych w Wydawnictwie PP, niżej przytoczono obowiązujące i podano dodatkowe postanowienia.

1. Na początku każdego roku kalendarzowego kierownictwo poszczególnych wydziałów uczelni zgłasza do planu wydawniczego swoje potrzeby w zakresie edycji, określając m.in. wstępny nakład, przewidywaną objętość pozycji oraz źródło finansowania.

Zgłoszenia należy składać na dotychczas obowiązujących drukach. Gdy pozycja będzie zawierała barwne reprodukcje, należy to również zaznaczyć w zgłoszeniu ze wstępnym określeniem liczby stron kolorowych. Zgłoszenie powinno być opatrzone podpisem dysponenta środków finansowych (dziekana). Gdy płatnikiem jest inny podmiot, zgłoszenie podpisuje dodatkowo dysponent tych środków. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów będą zwracane i nie zostaną uwzględnione w planie.

2. Pozycje niezgłoszone do planu, a dostarczone do Wydawnictwa w ciągu roku, będą w miarę możliwości wydawane na podstawie dodatkowych zgłoszeń, składanych na obowiązujących drukach z dopiskiem „pozycja poza planem wydawniczym”. Dodatkowe zgłoszenia powinny spełniać wszystkie wymogi określone w pkt. 1.

3. Zgłoszone materiały autor dostarcza do Wydawnictwa w postaci wydruku komputerowego, sformatowanego zgodnie z obowiązującymi normami. Autor zgłasza również na piśmie kandydatury na recenzenta (recenzentów) wraz z danymi adresowymi.

4. Z chwilą otrzymania recenzji Wydawnictwo przekazuje ją autorowi, który dokonuje stosownej korekty tekstu, po czym ponownie składa poprawiony wydruk w Wydawnictwie do korekty technicznej i językowej. Podstawą decyzji o druku jest uwzględnienie uwag recenzenta.

5. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni autor wykonuje korektę tekstu i obróbkę komputerową we własnym zakresie, po czym dostarcza ostateczną wersję pracy w postaci pliku PDF. Wydawnictwo może odpłatnie wykonać te czynności w imieniu autora.

Przygotowanie ostatecznej wersji do druku może również sfinansować jednostka macierzysta autora. W takim przypadku należy przedłożyć w Wydawnictwie zobowiązanie do zapłaty ze wskazaniem źródła finansowego i podpisem dysponenta środków.

6. W trakcie procesu wydawniczego Wydawnictwo sukcesywnie kieruje na wydziały faktury lub inne dowody obciążeniowe z tytułu ponoszonych kosztów.

Po zakończeniu druku książki Wydawnictwo przesyła płatnikowi wraz z fakturą za druk informację o podziale nakładu, cenie jednostkowej książki i liczbie egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży. Dodatkowo do faktury Wydawnictwo dołącza jeden egzemplarz publikacji.

7. Wydawnictwo powiększa nakład podstawowy przeznaczony do sprzedaży o 25 egzemplarzy, w tym: 20 egz. obowiązkowych,

2 egz. do archiwum Wydawnictwa, 2 egz. dla biblioteki,
1 egz. dla płatnika (dziekana).

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo autorskie liczbę bezpłatnych egzemplarzy autorskich określa się w umowie wydawniczej (autorzy płacą podatek dochodowy od ceny książki).

Autorzy rozpraw habilitacyjnych otrzymują do 20 egzemplarzy, autorzy pozostałych publikacji do 10 egzemplarzy, a autorzy artykułów w zeszytach naukowych po 1 nadbitce autorskiej.

8. W miarę sprzedaży publikacji przez Poznańską Księgarnię Akademicką (zgodnie z umową zawartą z PP, księgarnia ta ma wyłączność na sprzedaż) Wydawnictwo comiesięcznie przekazuje środki uzyskane ze sprzedaży (potrącając z tej kwoty 5% tytułem kosztów wydawniczych) jednostce, która finansowała edycję.