1. Gdzie będzie można znaleźć generator ankiety czasopisma naukowego?
  Link do generatora ankiety będzie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa (www.nauka.gov.pl).
 2. Za jaki okres czasu będą oceniane czasopisma naukowe?
  Czasopisma naukowe nieposiadające Impact Factora (IF) będą oceniane za ostatnie dwa lata swojego funkcjonowania.
 3. Jaki okres czasu musi funkcjonować czasopismo, aby mogło być poddane ocenie?
  Ocenie mogą być poddane czasopisma, które funkcjonują co najmniej dwa lata.
 4. Jak należy rozumieć listę recenzentów?
  Lista recenzentów służy informacji o pochodzeniu recenzji (polska lub zagraniczna), a także o korelacji między liczbą artykułów opublikowanych, a liczbą recenzentów. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie w wersji papierowej w pierwszym lub ostatnim numerze periodyku danego roku lub umieszczana na stronie internetowej czasopisma (ze wskazaniem miejsca, w którym znajduje się lista).
 5. Co to jest zapora ghostwriting?
  Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). 

  Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

  Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

  Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

  Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

  Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

  1. Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

  2. Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

  3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

  4. Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 6. Co to jest deklaracja o wersji pierwotnej?
  Istota informacji polega na wskazaniu, która wersja wydawanego czasopisma jest główną wersją (papierowa lub on-line).
 7. Kto będzie obliczał index cytowań PIF (Przewidywalny Impact Factor)?
  PIF będzie obliczany automatycznie przez program po zasięgnięciu liczby cytowań czasopism naukowych umieszczonych w bazach Thomson Reuters Scientific.
 8. Kim jest redaktor językowy?
  Redaktor językowy ściśle współpracuje z redakcją czasopisma naukowego. 

  W przypadku czasopisma wydawanego w języku lokalnym (np. polskiego czasopisma publikującego artykuły w języku polskim lub węgierskiego czasopisma publikującego artykuły w języku węgierskim), redaktor językowy musi posiadać wykształcenie kierunkowe w zakresie filologii danego języka lokalnego.

  W przypadku czasopisma publikującego artykuły w języku innym niż lokalny (np. polskiego lub węgierskiego czasopisma publikującego artykuły w języku angielskim), za redaktora językowego uważany jest jedynie rodzimy użytkownik języka (native speaker).

 9. Kto to jest redaktor statystyczny?
  Redaktor statystyczny to osoba wykonująca pracę w większości czasopism naukowych, gdzie publikowane są prace oryginalne, do których wykorzystywane są metody statystyczne. Redaktor statystyczny kontroluje poprawność prowadzonych przez autorów metod statystycznych. Istotne jest, aby redaktor statystyczny współpracował z redakcją i był statystykiem z wykształcenia.
 10. Kto to jest redaktor tematyczny?
  Redaktor tematyczny to osoba, która pomaga redaktorowi naczelnemu i lub managing editorowi w procesie obiegu prac: w procesie recenzji wewnętrznej, wysyłania prac do recenzenta, sugerowania redaktorowi decyzji po otrzymaniu recenzowanej pracy. Pełni on dodatkową projakościową rolę w czasopiśmie naukowym, polegającą na prowadzeniu określonego działu tematycznego. Dział ten odpowiada dziedzinom nauki, w których specjalizuje się redaktor tematyczny.
 11. Jak ma przebiegać procedura recenzowania?
  Procedura recenzowania będzie dotyczyła poszczególnych obszarów nauki, dla których będą wskazane najbardziej typowe zasady recenzowania. Redakcje czasopism naukowych w instrukcji dla autorów ściśle opiszą poszczególne etapy obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania. Szczegółowa procedura recenzowania będzie udostępniona w generatorze ankiety.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach:

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
  4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
   1. a)  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
   2. b)  relacje podległości zawodowej,
   3. c)  bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  2. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
  3. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

12. Co to jest DOI?

DOI – (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) identyfikator dokumentu elektronicznego nadawany przez bazę crossref (www.crossref.org). Numery te są do niego na stałe przypisane, dzięki czemu odnalezienie dokumentu elektronicznego za pomocą specjalnych baz nie stanowi trudności.

13. Czy redakcje czasopism naukowych będą samodzielnie wpisywały bazy danych w których umieszczone jest czasopismo naukowe?

Generator ankiety przy wprowadzaniu informacji o czasopiśmie automatycznie wskaże bazy, które będą zaliczane do najbardziej kluczowych i za które będzie obliczana punktacja.

Referencyjnymi bazami danych dla czasopism naukowych są: 1. Agro, 2. Astrophisics Data System (ADS), 3. BazTech, 4. Biological Abstracts, 5. BIOSIS Preview/BIOSIS, 6. Cambridge Scientific Abstracts (CSA, Proquest), 7. CEEOL (Central and Eastern European Online Library), 8. CEJSH, 9. Chemical Abstracts (CAS), 10. EMBASE, Index Coperniucs, 12. INSPEC, 13. ISI Web of Science (WoS), 14. JSTOR, 15. Medline/Pubmed, 16. SCOPUS, 17. Zoological Record.

14. Jak należy rozumieć zagraniczną afiliację autorów? 

Zagraniczna afiliacja autorów występuje, gdy autor jest zatrudniony w jednostce naukowej w kraju innym, niż kraj w którym wydawane jest czasopismo. Za autora zagranicznego w przypadku czasopisma polskiego będzie więc uważany np. autor zatrudniony w Austrii lub w Czechach, a w przypadku czasopisma wydawanego w Czechach autor zatrudniony w polskiej lub austriackiej jednostce naukowej.

Za autora zagranicznego w odniesieniu do czasopisma polskiego (odpowiednio: austriackiego lub czeskiego) uważany jest także naukowiec jedynie czasowo przebywający (np. wykonujący badania naukowe) poza granicami Polski (odpowiednio: Austrii lub Czech), mimo że jest zatrudniony w polskiej (odpowiednio: austriackiej lub czeskiej) jednostce naukowej. W momencie powrotu do stałego miejsca pracy, autor taki przestaje być uważany za autora zagranicznego, przy czym dla określenia tego, czy autor jest autorem zagranicznym kluczowy jest moment publikacji danego artykułu, a nie moment składania ankiety czasopisma.

W ten sam sposób należy interpretować zapis dotyczący umiędzynarodowienia rady naukowej czy recenzentów.

15. Jak należy rozumieć zapis „wszystkie czasopisma z listy B będą klasyfikowane w czterech kategoriach – B1, B2, B3, B4, na podstawie wysokości uzyskanej punktacji, w zależności od tego w którym kwartylu oceny czasopismo się znajdzie”?

Ocenione czasopisma nieposiadające Impact Factora (IF) będą podzielone na cztery kategorie na podstawie wysokości uzyskanej punktacji:

Kategoria B1: 7,51 pkt – 10,0pkt Kategoria B2: 5,01 pkt – 7,50 pkt Kategoria B3: 2,51 pkt – 5,00 pkt Kategoria B4: 0,00 pkt – 2,50 pkt

Takie same zasady funkcjonują w zakresie oceny czasopism naukowych umieszczonych w części A wykazu.

16. Czy będą oceniane czasopisma naukowe po połączeniu np. dwóch tytułów w jedno czasopismo?

Jeżeli doszło do połączenia dwóch czasopism naukowych w jedno czasopismo, będzie ono traktowane jak nowo powstałe czasopismo naukowe.
Będzie mogło zostać ocenione po upływie dwóch lat od momentu połączenia.

17. Czy czasopismo, które zmieniło tytuł będzie mogło podlegać ocenie?

Czasopismo, które zmieniło tytuł, jest kontynuacją poprzedniego i będzie mogło podlegać ocenie, gdyż będzie traktowane jako „stare”, ugruntowane na rynku wydawniczym czasopismo naukowe. Ważne jest, by sama specyfika czasopisma pozostała niezmieniona.

18. Czy dziedzinę nauki czasopisma będzie wskazywał generator ankiety?

Każdy redaktor samodzielnie wskazuje, w którym zakresie nauki będzie oceniane czasopismo naukowe.

19. Czy będzie dostępna ankieta aplikacyjna w języku angielskim?

Tak