Redakcja przyjmuje artykuły naukowe, oryginalne, dotychczas niepublikowane, co powinno być potwierdzone przez autorów odpowiednim oświadczeniem.

Tematyka kwartalnika obejmuje w kontekście krajowym, europejskim i światowym zagadnienia:
• gospodarki przestrzennej i urbanizacji,
• ochrony środowiska,
• gospodarki komunalnej
• mieszkalnictwa,
• rynku nieruchomości.

Objętość artykułów nie powinna przekraczać 27 000 znaków. Język tekstu: Arial, wielkość czcionki 11, akapit dla abstraktu i słów kluczowych 1,  dla pozostałego tekstu 1,5. Do tekstu mogą być dołączone wykresy, rysunki i fotografie.

Tekst powinien zawierać na stronie tytułowej abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim, a po wykazie piśmiennictwa abstrakt i słowa kluczowe w jęz. angielskim oraz informacje o tytułach naukowych i miejscu zatrudnienia autora.

Tekst artykułu  prosimy przekazywać w 1 egzemplarzu oraz na CD lub pocztą elektroniczną.

Za artykuły nie są wypłacane honoraria, natomiast autorzy otrzymują po jednym egzemplarzu kwartalnika.

Artykuły są poddawane recenzowaniu przez 2 niezależnych, zewnętrznych recenzentów. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem co do dopuszczenia artykułu  do publikacji lub jego odrzucenia.

W recenzji brane będą pod uwagę szczególnie:

1. Czy tematyka artykułu wpisuje się w profil pisma

2. Czy artykuł jest oryginalny i wnosi nowe spojrzenie na opisywany temat

3. Czy tekst charakteryzuje poprawny język i styl, właściwy pracom naukowym lub

inny, odbiegający od naukowego, ale uzasadniony  tematyka

4. Czy podana bibliografia jest wystarczająca, odwołuje się do najnowszych i

najistotniejszych publikacji i koresponduje z treścią  artykułu

5.Czy tekst porusza ważne zagadnienia, może inspirować dalsze dyskusje i badania.