(05.05.2015)
Spotkanie naukowe PRELUDIUM
W środę (06.05.2015) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału 215 odbędzie się spotkanie dla młodych naukowców z WA dotyczące składania wniosków na PRELUDIUM NCN.

(06.06.2014)
W dniu 30.05.2014 odbyło się spotkanie naukowe pracowników WAPP, na którym prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński przedstawił wnioski z wizyty w Gedyminas University w Wilnie oraz możliwości współpracy.
Dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prodziekan ds. nauki WAPP, omówiła zasady rozdziału środków i ich wydatkowania na projekty naukowe prowadzonych w ramach działalności statutowej w 2014 r. oraz sposób formułowania tematów we wnioskach badawczych na rok 2015.
Dr hab. inż. arch. P. Marciniak, prof. PP zaprezentował plan wydawniczy ZN PP na najbliższy rok oraz wykaz czasopism z listy JCR dla architektów (lista A MNiSW).

Uprzejmie prosimy wszystkich pracowników naukowa-dydaktycznych WAPP o zgłaszanie tematów badawczych do wniosku na finansowanie DS. 2015 (na załączonym formularzu). Zgłaszane tematy proszę przesłać na adres:
anna.januchta-szostak@put.poznan.pl do dnia 16.06.2014
Lista tematów zostanie ostatecznie zamknięta w dniu 24.06.2014.

Zachęcamy do tworzenia silnych zespołów badawczych. Proszę jednak wziąć pod uwagę fakt, że współpraca międzyzakładowa i międzyinstytutowa wymaga zgody bezpośredniego przełożonego. Zgłaszane tematy badawcze powinny być formułowane w taki sposób, by uwzględniały różnorodną tematykę badań wszystkich członków zespołu.

Załącznik 1 – prezentacja: spotkanie naukowe 30.05.2014

Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia tematu DS2015

————————————————————————-

W dniu 17.01.2014 r. odbyło się spotkanie naukowe pracowników WAPP poświęcone omówieniu raportów z badań w ramach działalności statutowej Wydziału Architektury PP oraz zasadom oceny dorobku naukowego pracowników WAPP. Spotkanie prowadziła dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak – prodziekan ds. nauki WAPP.

Załącznik – prezentacja: spotkanie naukowe 17.01.2014