Ranking wniosków DS. PB 2017

Ranking wniosków DS. MK 2017

Przydział środków na planowane w roku 2017 zadania badawcze DS.MK i DS.PB nastąpi w trybie wewnętrznego konkursu na Wydziale Architektury, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych naukowców Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok 2017 (link: Regulamin DS MK na WAPP 2017)  oraz zasadami rozdziału dotacji na działalność statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego WAPP w roku 2017 (link: Zasady rozdziału DS PB WAPP 2017), które zostały uchwalone przez Radę Wydziału Architektury PP w dniu 13 grudnia 2016 r.
Termin ogłoszenia konkursu: 18 stycznia 2017 r.
Termin i tryb składania wniosków:
– Tematy zgłaszanych zadań badawczych muszą być zgodne z planem zadań badawczych WAPP na rok 2017 (link: plan zadań badawczych WAPP 2017)
– Przed złożeniem wniosku należy przekazać dane o dorobku naukowym w 2016 roku do Repozytorium PP (proszę sprawdzić stan na dzień dzisiejszy przekazanego dorobku) i przesłać wykaz dorobku w roku 2016 (tabela Excel) do p. Przemysława Solińskiego (przemyslaw.solinski@put.poznan.pl). (link: wykaz dorobku 2013 – 2016)

– Wniosek obejmuje:
1. Kartę tematu badawczego z podaniem składu całego zespołu badawczego (link: karta tematu badawczego_imię i nazwisko wnioskodawcy).
2. Załącznik z informacją o głównych celach, planowanych efektach i kosztach realizacji zadania badawczego (link: załącznik do wniosku o finansowanie tematu badawczego w ramach DS. w roku 2017 i preliminarz kosztów).
W przypadku składania przez kierownika więcej niż 1 projektu badawczego należy uwzględnić rozdział punktów na 2 tematy (niższy przedział finansowania).
– Wnioski należy składać w formie podpisanego wydruku w Kancelarii Dziekana Wydziału Architektury u mgr inż. Marietty Masłowskiej-Paszek (pok. 608) oraz przesłać w formie elektronicznej Prodziekanowi ds. nauki dr hab.  inż. arch. Maciejowi Janowskiemu na adres: maciej.janowski@put.poznan.pl do dnia 01 lutego (środa) 2017 r. do godz. 15.00.

Tryb oceny wniosków

Komisja ds. oceny wniosków, powołana przez Dziekana Wydziału Architektury PP, opracuje listę rankingową wniosków w oparciu o:

  • wykaz sparametryzowanego dorobku naukowo-badawczego kierownika projektu i członków zespołu badawczego z okresu dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku (2015 i 2016). W przypadku projektów zespołowych w ocenie wniosków sumuje się dorobek wszystkich członków zespołu badawczego. Jeśli pracownik zgłosił uczestnictwo w realizacji więcej niż 1 tematu badawczego, jego punkty rozdzielane są proporcjonalnie na każdy z tematów.
  • jakość merytoryczną wniosków, w tym planowane efekty badań oraz zgodność tematów badawczych z planem zadaniowym jednostki,
  • zasadność planowanych kosztów.

Decyzję o rozdziale środków finansowych podejmie Dziekan w oparciu o rekomendacje komisji ds. oceny wniosków, zgodnie z regulaminem DSMK i DSPB.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 18 lutego 2017 r. Wyniki konkursu będą umieszczone na wydziałowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej WAPP. Niezwłocznie po ogłoszeniu przez MNiSW informacji wysokość dotacji na działalność statutową w 2017 r. przeprowadzona zostanie korekta wysokości dofinansowania zadań badawczych, a informacja o wysokości dofinansowania poszczególnych zadań badawczych zostanie przekazana bezpośrednio do wiadomości wnioskodawców. Do czasu ogłoszenia wysokości dotacji można wydatkować do 20% kwoty przyznanej w ubiegłym roku.