(22.02.2016)
Listy rankingowe wniosków DSPB i DSMK
Ranking wniosków DSPB2016
Ranking wniosków DSMK2016

(21.12.2015)
TRYB i TERMIN KONKURSU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ ROZDZIAŁU DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ZWIĄZANĄ Z UTRZYMANIEM POTENCJAŁU BADAWCZEGO NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ W ROKU 2016

Przydział środków na planowane w roku 2016 zadania badawcze DS.MK i DS.PB nastąpi w trybie wewnętrznego konkursu na Wydziale Architektury, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych naukowców Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok 2016 (link: Regulamin DS MK na WAPP 2016)  oraz zasadami rozdziału dotacji na działalność statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego WAPP w roku 2016 (link: Zasady rozdziału DS PB WAPP 2016), które zostały uchwalone przez Radę Wydziału Architektury PP w dniu 18 grudnia 2015 r.
Termin ogłoszenia konkursu: 14 stycznia 2016 r.
Termin i tryb składania wniosków (link: Tryb i termin konkursu DSMK i PB 2016):
– Tematy zgłaszanych zadań badawczych muszą być zgodne z planem zadań badawczych WAPP na rok 2016 (link: plan zadań badawczych WAPP 2016)
– Przed złożeniem wniosku należy przekazać dane o dorobku naukowym w 2015 roku do Repozytorium PP (najpóźniej do dnia do 11.01.2016 – link: przekazywanie_publikacji) i przesłać wykaz dorobku w roku 2015 (tabela Excel) do p. Przemysława Solińskiego (przemyslaw.solinski@put.poznan.pl) do dnia 14.01.2016 (link: wykaz dorobku 2015)
– Wniosek obejmuje: kartę tematu badawczego z podaniem składu całego zespołu badawczego (link: karta tematu badawczego_imię i nazwisko wnioskodawcy) oraz załącznik z informacją o głównych celach, planowanych efektach i kosztach realizacji zadania badawczego (link: wniosek DSMK i preliminarz kosztów).
W przypadku składania przez kierownika więcej niż 1 projektu badawczego należy uwzględnić rozdział punktów na 2 tematy (niższy przedział finansowania).
Wnioski należy składać w formie wydruku w sekretariacie IAiPP u p. Ewy Marlewskiej (pok. 212) oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: przemyslaw.solinski@put.poznan.pl do dnia 01 lutego (poniedziałek) 2016 r. do godz. 15.00.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 18 lutego 2016 r.
Wyniki konkursu będą umieszczone na wydziałowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej WAPP.
Niezwłocznie po ogłoszeniu przez MNiSW informacji o wysokość dotacji na działalność statutową w 2016 r. przeprowadzona zostanie korekta wysokości dofinansowania zadań badawczych, a informacja o wysokości dofinansowania poszczególnych zadań badawczych zostanie przekazana bezpośrednio do wiadomości wnioskodawców. Do czasu ogłoszenia wysokości dotacji można wydatkować do 20% kwoty przyznanej w ubiegłym roku.