Kluczowe akty prawne związane z nauką i szkolnictwem wyższym są dostępne na stronie MNiSW http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy-akty-sw/

Ustawy

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy-akty-sw/ustawa-z-dnia-27-lipca-2005-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-tekst-ujednolicony.html

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst ujednolicony) http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy-akty-sw/ustawa-z-dnia-14-marca-2003-r-o-stopniach-naukowych-i-tytule-naukowym-oraz-o-stopniach-i-tytule-w-zakresie-sztuki-tekst-ujednolicony.html

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (TEKST UJEDNOLICONY) http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy-nauka/ustawa-z-dnia-30-kwietnia-2010-r-o-zasadach-finansowania-nauki-tekst-ujednolicony.html

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki (tekst ujednolicony) http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy-nauka/ustawa-o-narodowym-centrum-nauki.html

Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst ujednolicony) http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy-nauka/ustawa-o-narodowym-centrum-badan-i-rozwoju.html

Ustawa o instytutach badawczych (tekst ujednolicony) http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy-nauka/ustawa-o-instytutach-badawczych.html

 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U., poz. 2047, 2015) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2047/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U., poz. 2015, 2015) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2015/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1517/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1462/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1443/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1381/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1112/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/630/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/628/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/299/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/159/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1941/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. (Dz. U. z 2013, poz. 191) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/191/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. (Dz. U. z 2013, poz. 101) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/101/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2012, poz. 990) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/990/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012, poz. 877) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/877/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. 2012, poz. 165) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/165/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 251, poz. 1508) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/251/1508/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr  206, poz. 1219) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/206/1219/1
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. Nr 196, poz. 1163) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/196/1163/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/196/1165/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 179, poz. 1067) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/179/1067/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. Nr  179, poz. 1066) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/179/1066/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/179/1065/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. Nr  125, poz. 710) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/125/710/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr  20, poz. 103) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/20/103/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania merytorycznej i finansowej kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków (Dz. U. Nr  179, poz. 1205) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/179/1205/1