Przeniesienie z innej uczelni

Zgodnie z Regulaminem studiów (§18) student może przenieść się z innej szkoły, w tym także zagranicznej szkoły wyższej, do Politechniki Poznańskiej, jeśli uzyska zgodę dziekana szkoły przyjmującej oraz potwierdzenie wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów porządkowych szkoły, w której studiował.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski studentów, którzy uzyskali rejestrację na kolejny semestr i zaliczyli wszystkie wymagane przedmioty (bez zaległości) na uczelni macierzystej.

Dokumenty wymagane przy przeniesieniu:

  1. Podanie do Dziekana o przyjęcie na studia na WAPP z przeniesienia /wzór podania/.
  2. Zgoda Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie.
  3. Świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej. W przypadku studiów II stopnia również dyplom ukończenia studiów I stopnia.
  4. Indeks oraz karty uzyskanych ocen (lub ich kopie potwierdzone przez Dziekanat), zawierające punkty ECTS, z przebiegu studiów na macierzystej uczelni, wydane przez dziekanat
    lub w przypadku gdy uczelnia prowadzi dokumentację elektroniczną, potwierdzona przez macierzysty dziekanat karta przebiegu studiów.
  5. Opisy przedmiotów(karty ECTS, sylabusy) dla porównania treści programowych i ewentualnego wyznaczenia różnic programowych.
    W przypadku przeniesienia z uczelni zagranicznej dodatkowo potrzebna jest skala ocen.
  6. W przypadku przeniesienia z uczelni zagranicznej wymagane są potwierdzone notarialnie tłumaczenia na język polski wszystkich składanych dokumentów.