REKRUTACJA na studia stacjonarne I st – krok po kroku – na sem. zimowy

Opłata rekrutacyjna – krok po kroku

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wysokość opłaty ustala rektor. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają komplet dokumentów w wyznaczonym miejscu:

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej

ul. Berdychowo 4
Poznań

Dokumenty nie muszą być składane osobiście, jednak osoba składająca je w imieniu kandydata przedkłada oryginały dokumentów (w celu poświadczenia ich przez uczelnię “za zgodność z oryginałem”) lub kopie poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia).

Student, który przesłał dokumenty pocztą zobowiązany jest stawić się w Dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć celem zweryfikowania danych z dowodem osobistym.

Adres do wysyłki:
Centralna Komisja Rekrutacyjna
ul. Berdychowo 4
60-965 Poznań