Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została IV edycja konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO). Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy Sekretarz Stanu w MON Pan Bartosz Kownacki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje i pomysły oraz projekty B+R na dowolnym etapie realizacji lub wdrożenia możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP, z wykluczeniem projektów B+R finansowanych ze środków MON, w tym za pośrednictwem NCBR (projekty w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności).

W bieżącej edycji przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; projekty specjalnego przeznaczenia. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody I, II i III stopnia, których łączna wartość wynosi 103 000,00 PLN.

Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, w terminie do 31 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 14 marca 2018 r.

Biorąc pod uwagę kontekst konkursu, niezmiernie istotny z punktu widzenia rozwoju technicznego Sił Zbrojnych RP, jak i potencjału polskiej myśli technicznej i przemysłu zbrojeniowego, zwracamy się tym samym z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie inicjatywy konkursu wśród jak najszerszego gremium odbiorców o otwartych na innowacyjne rozwiązania umysłach, tak, by współzawodnictwo na polu naukowym pozwoliło wyłonić najbardziej wartościowe nowatorskie rozwiązania, a przyznane nagrody stały się stosownym podziękowaniem za wkład ich autorów we wzrost potencjału operacyjnego i bezpieczeństwa żołnierza polskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej I3TO pod adresem: http://i3to.wp.mil.pl/pl/1_184.html