Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem dodatkowej rekrutacji do programu Erasmus+ na wyjazdy studentów do uczelni partnerskich w roku akademickim 2019/2020, załączamy listę wolnych miejsc oraz prezentację ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 14 maja br..

Przypominamy, że wnioski aplikacyjne [AF] należy składać w Dziekanacie WAPP do poniedziałku 20.05.2019 r. (w godzinach pracy dziekanatu).

Rekrutacja uzupelniajaca Erasmus WA 2019

Erasmus_plus 2019-2020 WAPP lista wolnych miejsc

Z poważaniem,

Koordynatorzy Erasmus+
Wydział Architektury PP

[15.05.2019]

_________________________________________________

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdą Państwo listę studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus+ wraz z nominacjami do uczelni partnerskich.

Osoby zaznaczone kolorem czerwonym maja obowiązek w trybie pilnym do poniedziałku 21.01.2019 dostarczyć do Dziekanatu WAPP zgodę na przetwarzanie danych osobowych studenta.
Nie dostarczenie dokumentu skutkować będzie skreśleniem z listy nominacji !!!

Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych odbędzie się we wtorek 22.01.2019 w sali A bud. C o godz. 11:30.

 

Dear Students,

in the attachment you will find a list of students qualified for the Erasmus + program along with nominations for partner universities.

Persons marked in red are required to urgent deliver the Consent for the processing of personal data of the student to WAPP Dean’s office until Monday, 21.01.2019.
Not delivering the document will result in the deletion from the list of nominations !!!

 Organizational meeting for qualified students will take place on Tuesday, 22 January, 2019 in room A, building no. C at 11:30.

 

Lista nominacji / the list of nominations: Lista nominacji 2019-2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych studenta / Consent to the processing of student’s personal data: Klauzula-informacyjna-dla-potrzeb-rekrutacji-Erasmus-2

[18.01.2019]

_________________________________________________

Szanowni Państwo,
wszystkich studentów II i IV roku I stopnia studiów zainteresowanych wyjazdem na studia do zagranicznych uczelni partnerskich w przyszłym roku akademickim tj. 2019/2020, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 19 grudnia br. o godz. 16:30 w sali A bud. C.

W trakcie spotkania omówione zostaną zasady rekrutacji, wyjazdu oraz jego rozliczenia. Ponadto, studentom IV roku przedstawiona zostanie oferta podwójnego dyplomu magisterskiego, we współpracy z BTU Cottbus-Senftenberg.

Dear Students,
all students from II and IV year of first cycles of studies interested in Erasmus+ study experience during academic year 2019/2020, we invite for information meeting, which will take place on Wednesday 19.12.2018 at 16:30 in lecture room no. A building C.

The rules of recruitment, departure and its settlement will be discussed during the meeting. In addition, students of the fourth year will be presented the offer of a double masters degree, in cooperation with BTU Cottbus-Senftenberg.

[14.12.2018]

________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

publikujemy orientacyjną listę wolnych miejsc na uczelniach zagranicznych w semestrze letnim 2018/2019.
Proszę sprawdzić termin rejestracji na uczelniach!

Lista wolnych miejsc

Uwaga!
Studenci 5 semestru chcący wziąć udział w programie Erasmus+ w sem. letnim 2018/2019 muszą:
– przesłać do piątku 16.11.2018 godz. 12:00 Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami na adres “adam.siniecki[at]put.poznan.pl” [formularz: Application Form 2018-2019 (DOC)/ Application Form 2018-2019 (PDF)] – liczy się kolejność zgłoszeń;
– posiadać średnią ocen min. 3,75 z semestrów 1-4;
– mieć zaliczone wszystkie 5 semestrów (nie ma zgody na wyjazd studenta z “warunkiem”);
– uzyskać zgodę na wyjazd przez władze Wydziału (decyzja będzie podjęta w poniedziałek/wtorek).

Dear Students,

we publish an indicative list of vacancies at foreign universities in the summer semester of 2018/2019.
Please check the registration deadline at universities!

List of vacancies

Attention!
Students of the 5th semester wishing to take part in the Erasmus + program in summer semester 2018/2019 must:
– send to friday 16/11/2018 at 12:00 Application form with attachments to the address “adam.siniecki[at]put.poznan.pl” [form: Application Form 2018-2019 (DOC)/ Application Form 2018-2019 (PDF)] – the order of applications counts;
have an average grade of min. 3.75 from semesters 1-4;
have completed all 5 semesters;
get permission for a trip by the Faculty authorities (the decision will be taken on Monday / Tuesday).

[14.11.2018]

______________________________________________________________

Drodzy Studenci 5 semestru,
w nawiązaniu do wiadomości e-mail otrzymanej z Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP dot. dodatkowej rekrutacji na wyjazd w semestrze letnim 2018/2019 w ramach programu Erasmus+, zapraszam zainteresowane osoby na spotkanie, które odbędzie się jutro (środa, 14.11.2018 r.) o godz. 11:15 w sali B bud. C.

Spotkanie dot. rekrutacji na kolejny rok akademicki tj. 2019/2020, czyli dla studentów obecnego trzeciego i siódmego semestru, odbędzie się w przyszłym miesiącu.
Dokładny termin spotkania zostanie podany pod koniec listopada.

Dear Students of 5’th semester,
acording to e-mail from LifeLong Learning and International Education Office PUT regarding additional recruitment for the summer semester 2018/2019 as part of the Erasmus + program,
I invite interested students to a meeting that will take place tomorrow (Wednesday, 14/11/2018) at 11:15 in room B, building C.

The recruitment meeting for the next academic year (2019/2020), that is for students of the current third and seventh semester, will take place next month.
The exact date of the meeting will be announced at the end of November.

[13.11.2018]
______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

w poniższym pliku znajdą Państwo wyniki rekrutacji do programu Erasmus+ na rok 2018/2019.
Lista rankingowa wraz z nominacjami do uczelni zagranicznych jest w kolejności alfabetycznej.

WAPP_Lista rankingowa Erasmus+ 2018-2019

Oswiadczenia-2018-19

Osoby zakwalifikowane mają obowiązek dostarczyć do koordynatora dr inż. arch. Piotra Zierke podpisane oświadczenia o udziale w programie do dnia 25 stycznia 2018r. godz. 13:30. Nie złożenie powyższego oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zamiany miejsc pomiędzy studentami lub wyboru innego, dostępnego miejsca (uczelnie we Francji i Turcji, stan na 19.01.18). Wszystkie działania proszę konsultować bezpośrednio z dr Piotrem Zierke.

W dniu 25.01.2018r. (czwartek) o godz. 13:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do programu, na którym omówione zostaną kolejne etapy (m.in. przygotowanie Learning Agreement i Transcript of Records). Podpisane oświadczenia można przynieść na spotkanie.

Wszystkim osobom zakwalifikowanym do programu serdecznie gratulujemy!

[19.01.2018]

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Dziękujemy wszystkim za obecność na spotkaniu informacyjnym nt. udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.
Poniżej znajdą Państwo prezentację oraz Formularz zgłoszeniowy:
Rekrutacja Erasmus WA 2017
Application Form 2018-2019 (DOC)/ Application Form 2018-2019 (PDF)

Przypominamy, że:
– Formularz zgłoszeniowy [AF] należy złożyć w Dziekanacie WAPP do 15 stycznia 2018r.;
– Formularz, aby był ważny powinien być podpisany oraz zawierać studencki adres mailowy (@student.put.poznan.pl);
– Dziekanat nie sprawdza ani nie dokonuje oceny formalnej wniosków!!!;
– Niepoprawnie wypełniony formularz nie będzie brany pod uwage podczas rekrutacji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości można przesyłać na adres: erasmus.wa@put.poznan.pl

Z poważaniem

Wydziałowi Koordynatorzy
dr inż. arch. Adam Siniecki
dr inż. arch. Piotr Zierke

_________________________________________________________

Dear Students,
Thank you all for being present at the information meeting about participation in the Erasmus+ program 2018-2019.
Please find below presentation and Application Form [AF]:
Rekrutacja Erasmus WA 2017 (the presentation in English will be available at the end of this week)
Application Form 2018-2019 (DOC)/ Application Form 2018-2019 (PDF)

We are pleased to inform you that:
– Application Form [AF] should be submitted to the Dean’s Office until January 15, 2018;
– Application Form [AF] should be signed and contain a student e-mail address (@student.put.poznan.pl) to be valid;
– The Dean’s office does not check or make a formal evaluation of the Application Forms;
– Incorrectly completed Application Form [AF] will not be taken into account during recruitment.

If you have any questions or concerns regarding the Erasmus+ recruitment, please do not hesitate to contact us: erasmus.wa@put.poznan.pl

Departamental Coordinators:
dr inż. arch. Adam Siniecki
dr inż. arch. Piotr Zierke

[12.12.2017]