Rekrutacja uzupełniająca na wyjazd na studia do uczelni partnerskich w roku akademickim 2020/2021 w ramach programu ERASMUS+
Complementary recruitment for study exchange to partner universities in the 2020/2021 academic year under the ERASMUS + program

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi pytaniami studentów dotyczącymi dodatkowych miejsc na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+
Dział Współpracy Międzynarodowej PP uruchomił dodatkową rekrutację.
Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią Covid-19 preferowane będą wyjazdy na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. 

Głównym warunkiem przyznania stypendium będzie otrzymanie przez Uczelnię dodatkowych środków finansowych, o które Uczelnia będzie wnioskować.
Nominacje zostaną wysłane do uczelni zagranicznych, jednak w kwestii stypendium będzie trzeba poczekać na potwierdzenie odnośnie posiadania przez Uczelnię wystarczających środków.
Ze względu na brak informacji ze strony Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (przyznającej środki finansowe) Uczelnia nie może zagwarantować finansowania dla wszystkich studentów, dlatego też ww. rekrutacja będzie traktowana “warunkowo”. 
Osoby zainteresowane i zdecydowane wziąć udział w programie prosimy o przesłanie formularza “Application Form” [AF], oświadczenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych * w nieprzekraczalnym terminie 21.06.2020 (niedziela) godz. 24:00 – na adres erasmus.wa@put.poznan.pl
Lista nominacyjna zostanie ogłoszona w dniach 25-26.06.2020 (czwartek/piątek).
* Formularz Application Form [AF], Oświadczenie oraz “Zgoda na przetwarzanie danych osobowych…” można ściągnąć ze strony: http://architektura.put.poznan.pl/n/erasmus/informacja-dla-studentow-polskojezycznych-wyjezdzajacych-na-studia/wzory-dokumentow/

Poniżej podajemy listę wolnych miejsc dostępnych w ramach umów WAPP z wydziałami partnerskimi:

Dear Students,
Due to numerous questions from students regarding additional places to study under the Erasmus + program, the PUT International Cooperation Department has launched complementary  recruitment. Due to the current situation related to the Covid-19 pandemic, study exchange to the summer semester of the academic year 2020/2021 will be preferred.
The main condition for awarding the scholarship will be the University’s receipt of additional funds for which the University will apply.
Nominations will be sent to foreign universities, but on the scholarship you will have to wait for confirmation that the University has sufficient funds.
Due to the lack of information from the National Agency of the Erasmus + Program (granting funds), the Poznan University of Technology cannot guarantee funding for all students, which is why the abovementioned recruitment will be treated “conditionally”.
Those interested and determined to participate in the program, please send the Application Form [AF], statements and consent to the processing of personal data* by the deadline of 21.06.2020 (Sunday) at. 24:00 – to the address erasmus.wa@put.poznan.pl.
The nomination list will be announced on 25 – 26.06.2020 (Thursday / Friday).
* the Application Form [AF], statements and consent to the processing of personal data can be download from the link: http://architektura.put.poznan.pl/n/erasmus/informacja-dla-studentow-polskojezycznych-wyjezdzajacych-na-studia/wzory-dokumentow/

Below is a list of vacancies available under PUT Faculty of Architecture agreements with partner departments:

the Departmental Mobility Coordinators
[15.06.2020]
_________________________________________________

Ważna informacja dla studentów wyjeżdżających na studia za granicą w ramach ERASMUS+ w r. akad. 2020/2021.
Important information for students going to study abroad as part of ERASMUS + in the academic year 2020/2021.

Szanowni Studenci,
w związku ze zbliżającym się terminem dostarczenia dokumentów LA oraz wydanym Zarządzeniem nr 19 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 9 kwietnia 2020 (RO/IV/19/2020) w sprawie ograniczenia pracy Uczelni w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii
infomujemy, że:
– termin 15 kwietnia pozostaje bez zmian,
– prosimy o przesyłanie zeskanowanych LA drogą mailową na adres “erasmus.wa@put.poznan.pl”

Prosimy o zadbanie, aby zeskanowany dokument był czytelny.
Posiadał wypelnione wszystkie pola (m.in. w nagłówku w prawym rogu należy umieścić swoje imię i nazwisko).
Proszę pamiętać, że dokumenty niepodpisane przez Państwa nie będą przekazywane do dalszych podpisów.

Z poważaniem,
Wydziałowi koordynatorzy

Dear Students,
in connection with the upcoming deadline for delivery of LA documents and issued Order No. 19 of the Rector of Poznan University of Technology
of April 9, 2020 (RO / IV / 19/2020) regarding the limitation of the University’s work in connection with the announcement of the state of epidemic in Poland

we inform you that:
– the deadline of April 15 remains unchanged,
– please send scanned LA by email to “erasmus.wa@put.poznan.pl”

Please make sure the scanned document is legible.
It had all fields filled in (including the name in the header in the right corner).
Please remember that documents not signed by you will not be forwarded for further signatures.

Best regards,
Faculty Coordinators

[13.04.2020]

_________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem okresu zamknięcia szkół wyższych termin składania dokumentów (Learning Agreement ) na wyjazd na studia w roku akad. 2020/2021 został przesunięty na 15 kwietnia 2020 r.. Przypominamy, że umowy [LA] przesłane drogą mailową nie będą brane pod uwagę.

Jednocześnie prosimy o sprawdzanie na stronach uczelni partnerskich  terminów składania dokumentów w ich wewnętrznych rekrutacjach.

Z poważaniem,
Wydziałowi koordynatorzy

 

Dear Students,

in connection with the extension of the period of closing universities, the deadline for submitting documents (Learning Agreement) for the Erasmus+ Mobility (study) in the academic year 2020/2021 was extended to April 15, 2020. Please note that [LA] contracts sent by email will not be considered.

At the same time, please check the deadlines for submitting documents on the websites of partner universities (in their internal recruitments) .

Regards,

Faculty Coordinators,

[26.03.2020]

_________________________________________________

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 14/2020 Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Politechniki Poznańskiej, informujemy, że dyżury koordynatorów programu Erasmus+ na Wydziale Architektury zostają zawieszone do 3 kwietnia.

Kontaktowanie się z koordynatorami odbywać się będzie wyłącznie drogą mailową.

Jednocześnie informujemy, że termin składania LA na wyjazd w roku akad. 2020/2021 został przesunięty na 8 kwietnia 2020 r. Umowy [LA] przesłane drogą mailową nie będą brane pod uwagę.

Z poważaniem,

Wydziałowi koordynatorzy

 

Dear Students,

according to the ordinance No. 14 of the Rector of Poznan University of Technology as of 11 March 2020 (RO / III / 14/2020)
on preventing the spread of SARS-CoV-2 virus among members of the Poznan University of Technology community
we would like to inform that the duties of Erasmus + coordinators at the Faculty of Architecture will be suspended until April 3.

Contact with coordinators will only take place by email.

At the same time, we would like to inform you that the deadline for submitting LA for exchange in the acad. year. 2020/2021 was moved to April 8, 2020.
LA sent by email will not be considered.

Regards,

Faculty coordinators

[11.03.2020]

_________________________________________________

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem dodatkowej rekrutacji do programu Erasmus+ na wyjazdy studentów do uczelni partnerskich w roku akademickim 2019/2020, załączamy listę wolnych miejsc oraz prezentację ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 14 maja br..

Przypominamy, że wnioski aplikacyjne [AF] należy składać w Dziekanacie WAPP do poniedziałku 20.05.2019 r. (w godzinach pracy dziekanatu).

Rekrutacja uzupelniajaca Erasmus WA 2019

Erasmus_plus 2019-2020 WAPP lista wolnych miejsc

Z poważaniem,

Koordynatorzy Erasmus+
Wydział Architektury PP

[15.05.2019]

_________________________________________________

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdą Państwo listę studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus+ wraz z nominacjami do uczelni partnerskich.

Osoby zaznaczone kolorem czerwonym maja obowiązek w trybie pilnym do poniedziałku 21.01.2019 dostarczyć do Dziekanatu WAPP zgodę na przetwarzanie danych osobowych studenta.
Nie dostarczenie dokumentu skutkować będzie skreśleniem z listy nominacji !!!

Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych odbędzie się we wtorek 22.01.2019 w sali A bud. C o godz. 11:30.

 

Dear Students,

in the attachment you will find a list of students qualified for the Erasmus + program along with nominations for partner universities.

Persons marked in red are required to urgent deliver the Consent for the processing of personal data of the student to WAPP Dean’s office until Monday, 21.01.2019.
Not delivering the document will result in the deletion from the list of nominations !!!

 Organizational meeting for qualified students will take place on Tuesday, 22 January, 2019 in room A, building no. C at 11:30.

 

Lista nominacji / the list of nominations: Lista nominacji 2019-2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych studenta / Consent to the processing of student’s personal data: Klauzula-informacyjna-dla-potrzeb-rekrutacji-Erasmus-2

[18.01.2019]

_________________________________________________

Szanowni Państwo,
wszystkich studentów II i IV roku I stopnia studiów zainteresowanych wyjazdem na studia do zagranicznych uczelni partnerskich w przyszłym roku akademickim tj. 2019/2020, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 19 grudnia br. o godz. 16:30 w sali A bud. C.

W trakcie spotkania omówione zostaną zasady rekrutacji, wyjazdu oraz jego rozliczenia. Ponadto, studentom IV roku przedstawiona zostanie oferta podwójnego dyplomu magisterskiego, we współpracy z BTU Cottbus-Senftenberg.

Dear Students,
all students from II and IV year of first cycles of studies interested in Erasmus+ study experience during academic year 2019/2020, we invite for information meeting, which will take place on Wednesday 19.12.2018 at 16:30 in lecture room no. A building C.

The rules of recruitment, departure and its settlement will be discussed during the meeting. In addition, students of the fourth year will be presented the offer of a double masters degree, in cooperation with BTU Cottbus-Senftenberg.

[14.12.2018]