Szanowni Państwo,
przypominamy, że 13 stycznia br. (13.01.2020) upływa termin składania wniosków (Application Form, AF) na wyjazd na studia za granicą w ramach programu Erasmus+.

Kompletny wniosek składa się z:
1. Formularza zgłoszeniowego (wypełnionego czytelnie i podpisanego);
2. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji – program Erasmus + (podpisanego);
3. Opcjonalnych załączników poświadczających możliwość uzyskania dodatkowych punktów (wystarczy załączyć kopię dokumentów).

Wnioski należy składać do dnia 13.01.2020 r. w Dziekanacie Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (w godzinach jego otwarcia dla studentów). Pracownicy Dziekanatu nie przeprowadzają oceny formalnej wniosków!!!
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem:
http://architektura.put.poznan.pl/n/wp-content/uploads/2018/01/Application-Form-2018-2019.pdf
Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji – program Erasmus + jest dostępna pod adresem: http://architektura.put.poznan.pl/n/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula-informacyjna-dla-potrzeb-rekrutacji-Erasmus-2.docx
Prezentacja ze spotkania informacyjnego: Załącznik
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 17.01.2020 roku na stronie Wydziału Architektury PP.
Życzymy powodzenia!
Wydziałowi Koordynatorzy
programu Erasmus+

Dear Students,
we kindly remind you that the January 13’th (13.01.2020) is the deadline for submitting applications (Application Form) for study abroad as part of the Erasmus + program.

The complete application consists of:
1. Application form (completed legibly and signed);
2. Information clause for recruitment purposes – Erasmus + program (signed);
3. Optional attachments certifying the possibility of obtaining additional points (just attach a copy of the documents).

Applications should be submitted by 13/01/2020 at the Dean’s Office of the Faculty of Architecture of the Poznań University of Technology (during its opening hours for students). Dean’s Office employees do not carry out formal appraisal of applications !!!
The application form is available at: http://architektura.put.poznan.pl/n/wp-ontent/uploads/2018/01/Application-Form-2018-2019.pdf
Information clause is available at: http://architektura.put.poznan.pl/n/wp-content/uploads/2018/12/Klauzula-informacyjna-dla-potrzeb-rekrutacji-Erasmus-2.docx
Presentation from the information meeting: Annex
The recruitment results will be announced by 17.01.2020 on the website of the Faculty of Architecture PUT.
Good luck!
Faculty Coordinators Erasmus + program