1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

2. Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta.

3. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

4. O zapomogę z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej spowodowanej urodzeniem dziecka/dzieci może ubiegać się jedno z rodziców dziecka, będące studentem Politechniki Poznańskiej.

5. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

6. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

7. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.

Student starający się o zapomogę składa w Dziekanacie:

– wniosek (Załącznik nr 12 – Wniosek o przyznanie zapomogi)

– oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku (Załącznik nr 2 – Oświadzenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej)

– oświadczenie do Kwestury o numerze konta (Załącznik nr 13 – Oświadczenie o numerze konta dla celów stypendialnych) – dołączają tylko studenci, którzy wcześniej nie składali wniosku o przyznanie stypendium oraz studenci, którzy zmienili numer konta

– załączniki będące uzasadnieniem do przyznania zapomogi

Wszystkie załączniki znajdują się w zakładce WZORY DOKUMENTÓW!