Szanowni Państwo

Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznaje na podstawie załączonych do wniosku dokumentów Uczelniana Komisja Stypendialna (już po złożeniu przez studenta wniosku). Punkty za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Centrum Sportu PP (student udaje się do niego przed złożeniem wniosku). W przypadku aktywności w kole naukowym student załącza zaświadczenie od opiekuna koła (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Rada Kół Naukowych). W przypadku wystąpień seminaryjnych lub konferencyjnych student załącza zaświadczenie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna). W przypadku opublikowanych prac w recenzowanych czasopismach student załącza kopie opublikowanych stron w czasopiśmie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna).

Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznaje na podstawie załączonych do wniosku dokumentów Uczelniana Komisja Stypendialna (już po złożeniu przez studenta wniosku). Punkty za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Centrum Sportu PP (student udaje się do niego przed złożeniem wniosku). W przypadku aktywności w kole naukowym student załącza zaświadczenie od opiekuna koła (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Rada Kół Naukowych). W przypadku wystąpień seminaryjnych lub konferencyjnych student załącza zaświadczenie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna). W przypadku opublikowanych prac w recenzowanych czasopismach student załącza kopie opublikowanych stron w czasopiśmie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna).

Prosimy o składanie razem z wnioskiem stypendialnym kopii dokumentów poświadczających osiągnięcia. Przy składaniu wniosku należy mieć ze sobą oryginał danego dokumentu, celem przybicia na kopii pieczątki poświadczającej zgodność kopii z oryginałem.

  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora może otrzymać student, który zajmie odpowiednią pozycję na liście rankingowej oraz:

1) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia,

2) do końca roku akademickiego, a w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim – do końca semestru zimowego, wypełnił wszystkie warunki przewidziane Regulaminem Studiów oraz planem studiów i programem nauczania, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów,

3) jest zarejestrowany na semestr rozpoczynający dany rok studiów.

Dziekanat wpisuje we wniosku ważoną średnią ocen studenta uzyskanych w poprzednim roku studiów (dwa ostatnie semestry studiów), obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów , jeżeli jest ona nie mniejsza niż 4,0, przy czym warunek ten nie dotyczy studentów posiadających wybitne osiągnięcia sportowe, wybitne osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia naukowe.

Student starający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów składa w Dziekanacie:

– wniosek (Załącznik nr 11 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów)

– oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej (Załącznik nr 2 – Oświadzenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej)

– oświadczenie do Kwestury o numerze konta (Załącznik nr 13 – Oświadczenie o numerze konta dla celów stypendialnych) – dołączają tylko studenci, którzy wcześniej nie składali wniosku o przyznanie stypendium oraz studenci, którzy zmienili numer konta

– ewentualne załączniki, zaświadczenie, dyplomy itd. potwierdzające osiągnięcia (student składa kopie tych dokumentów, ale musi mieć przy składaniu wniosku ich oryginały  celem poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem)

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wszystkie załączniki znajdują się w zakładce WZORY DOKUMENTÓW!