Stypendium naukowe Marszałka Woj. Wielkopolskiego 2016

Regulamin

Wniosek kat.Student

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie www.umww.pl w zakładce  Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego (http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe)

Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” uprawnieni są rektorzy, dlatego prosimy o składanie kompletnych wniosków w Dziekanacie WA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2016 r. Wniosek w wersji edytowalnej należy również przesłać na adres mailowy Dziekanatu.

Jak wypełnić wniosek:

1. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego oraz kserokopię dokumentów poświadczających osiągnięcia opisane we wniosku, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane we wniosku winny być poukładane chronologicznie i ponumerowane zgodnie z pkt 4 „wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego (…). Nie zastosowanie się do niniejszego punktu jest jednoznaczne z niespełnieniem obowiązku formalnego.