Informujemy, że na stronie MNiSW ukazały się wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągniecia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/17 należy złożyć najpóźniej do 20 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Architektury oraz przesłać w edytowalnym pliku na adres: natalia.gorska@put.poznan.pl. Również do 20 września 2016 r. należy mieć zaliczone wszystkie przedmioty i zatwierdzone oceny w systemie eProto.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20162017

wskazówki dotyczące wypełniania wniosków

wniosek

Uwaga !
Wnioski należy składać estetycznie i czytelnie wypełnione. Wnioski nieczytelnie wypełnione, zawierające poprawki, przekreślenia nie będą przyjmowane.
W przypadku składania kopii dokumentów (załączniki do wniosku w postaci dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń) należy okazać oryginał do wglądu w celu wykonania poświadczenia zgodności z oryginałem.