Regulamin przyznawania pomocy materialnej REGULAMIN

W semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018, studenci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 13.10.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące progu stypendialnego oraz stawek na nowy semestr zostaną opublikowane po otrzymaniu informacji od Prorektora ds. Kształcenia.

Stypendia pomostowe na pierwszym roku studiów

Informacja

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznaje na podstawie załączonych do wniosku dokumentów Uczelniana Komisja Stypendialna (już po złożeniu przez studenta wniosku). Punkty za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Centrum Sportu PP (student udaje się do niego przed złożeniem wniosku). W przypadku aktywności w kole naukowym student załącza zaświadczenie od opiekuna koła (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Rada Kół Naukowych). W przypadku wystąpień seminaryjnych lub konferencyjnych student załącza zaświadczenie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna). W przypadku opublikowanych prac w recenzowanych czasopismach student załącza kopie opublikowanych stron w czasopiśmie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna).