Regulamin przyznawania pomocy materialnej REGULAMIN

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznaje na podstawie załączonych do wniosku dokumentów Uczelniana Komisja Stypendialna (już po złożeniu przez studenta wniosku). Punkty za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Centrum Sportu PP (student udaje się do niego przed złożeniem wniosku). W przypadku aktywności w kole naukowym student załącza zaświadczenie od opiekuna koła (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Rada Kół Naukowych). W przypadku wystąpień seminaryjnych lub konferencyjnych student załącza zaświadczenie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna). W przypadku opublikowanych prac w recenzowanych czasopismach student załącza kopie opublikowanych stron w czasopiśmie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna).

W przypadku stypendium socjalnego na semestr letni 2016/2017 do obliczania wysokości stypendium będą brane dochody za rok 2015. Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi w semestrze letnim 1051 zł na osobę w rodzinie studenta.

Stypendium na 1 sem. II stopnia

Przypominamy, że w celu otrzymania jakiegokolwiek stypendium po przyjęciu na 1 sem. II stopnia studiów, są Państwo zobowiązani złożyć nowy wniosek. Dotyczy to zarówno stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jak i stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze zimowym 2016/2017, mogą mieć automatycznie przedłużony wniosek na semestr letni 2016/2017 (nie dotyczy to studentów przyjętych na 1 sem. II stopnia). W przypadku braku zmiany sytuacji materialnej, należy złożyć oświadczenie:

oświadcznie_brak zmian syt. dochodowej

Zmiana sytuacji materialnej

W przypadku zmiany sytuacji materialnej, nie trzeba składać ponownie całego wniosku. Należy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu do Wydziałowej Komisji Stypendialnej wraz z dokumentami świadczącymi o zmianie dochodu.

wniosek_o_ponowne_przeliczenie_dochodu

 

informacja_dla_studentow_pm_2017-02-13

stawki_stypendiow_semestr_letni_2016_2017_studenci