Regulamin przyznawania pomocy materialnej REGULAMIN

Szanowni Państwo

W semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, studenci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 12.10.2018 r.

Pozostałe informacje dotyczące stypendiów zostaną opublikowane po otrzymaniu ich od Rektora.

 

Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1051 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w semestrze letnim 2017/2018.

Dochód na jednego członka w rodzinie ustalany jest na podstawie dochodu osiągniętego w rodzinie studenta w 2016 r. 

Stypendium na 1 sem. II stopnia

Przypominamy, że w celu otrzymania jakiegokolwiek stypendium po przyjęciu na 1 sem. II stopnia studiów, są Państwo zobowiązani złożyć nowy wniosek. Dotyczy to zarówno stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jak i stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze zimowym 2017/2018, mogą mieć automatycznie przedłużony wniosek na semestr letni 2017/2018 (nie dotyczy to studentów przyjętych na 1 sem. II stopnia). W przypadku braku zmiany sytuacji materialnej, należy złożyć oświadczenie.

oświadcznie_brak zmian syt. dochodowej

Zmiana sytuacji materialnej

W przypadku zmiany sytuacji materialnej, nie trzeba składać ponownie całego wniosku. Należy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu do Wydziałowej Komisji Stypendialnej wraz z dokumentami świadczącymi o zmianie dochodu.

wniosek_o_ponowne_przeliczenie_dochodu

Studenci otrzymują stypendium na semestr letni 2017/2018 od marca do czerwca włącznie. Pierwsza wypłata stypendiów nastąpi 10 kwietnia ze spłatą za marzec. Kolejne wypłaty następować będą 08. każdego miesiąca.  

Szczegółowe informacje dotyczące stawek na nowy semestr zostaną opublikowane po otrzymaniu informacji od Prorektora ds. Kształcenia.

informacja_dla_studentow_pm_2018-02-13

  Stypendium socjalne – zmiana dotycząca ryczałtu

Zmiana we wnioskach o stypendium socjalne dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które osiągają dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotychczas uwzględniano oświadczenie o wysokości dochodu. Składali Państwo zał. nr 6 do wniosku, wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny. Teraz nie składają już Państwo zał. nr 6.

Aktualnie taki dochód obliczany będzie na podstawie obwieszczenia MRPiPS, publikowanego corocznie do dnia 1 sierpnia, w którym wprowadza się tzw. dochód przeliczeniowy. Obwieszczenie takie różnicuje dochody w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (inna wysokości dochodu dla stawki podatkowej wynoszącej 2% lub 3% osiąganych przychodów; 5,5%; 8,5% lub 10%; 17% i 20%).

Do obliczenia dochodu niezbędne będzie dostarczenie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku – w 2016 r.

Stypendia pomostowe na pierwszym roku studiów

Informacja

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznaje na podstawie załączonych do wniosku dokumentów Uczelniana Komisja Stypendialna (już po złożeniu przez studenta wniosku). Punkty za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Centrum Sportu PP (student udaje się do niego przed złożeniem wniosku). W przypadku aktywności w kole naukowym student załącza zaświadczenie od opiekuna koła (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Rada Kół Naukowych). W przypadku wystąpień seminaryjnych lub konferencyjnych student załącza zaświadczenie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna). W przypadku opublikowanych prac w recenzowanych czasopismach student załącza kopie opublikowanych stron w czasopiśmie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna).