Regulamin przyznawania pomocy materialnej REGULAMIN

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że do końca października br. mają Państwo możliwość odebrania w Dziekanacie decyzji stypendialnych dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Decyzje stają się prawomocne w ciągu 14 dni od odbioru decyzji. Tylko decyzja prawomocna podlega wykonaniu czyli wypłaceniu stypendium.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją Komisji, mogą Państwo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji.

wniosek_o_ponowne_rozpatrzenie_sprawy
wniosek_o_ponowne_rozpatrzenie_sprawy

Decyzje dotyczące stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg będą do odbioru w terminie późniejszym, o czym zostaną Państwo powiadomieni również mailowo.

 

W semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018, studenci składają wnioski stypendialne w terminie do 13.10.2017 r.

Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1051 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w semestrze zimowym 2017/2018.

Dochód na jednego członka w rodzinie ustalany jest na podstawie dochodu osiągniętego w rodzinie studenta w 2016 r. 

Studenci otrzymują stypendium na semestr zimowy 2017/2018 od października do lutego włącznie. Pierwsza wypłata stypendiów nastąpi 9 listopada ze spłatą za październik. Kolejne wypłaty następować będą 08. każdego miesiąca.  

Szczegółowe informacje dotyczące stawek na nowy semestr zostaną opublikowane po otrzymaniu informacji od Prorektora ds. Kształcenia.

  Stypendium socjalne – zmiana dotycząca ryczałtu

Zmiana we wnioskach o stypendium socjalne dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które osiągają dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotychczas uwzględniano oświadczenie o wysokości dochodu. Składali Państwo zał. nr 6 do wniosku, wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny. Teraz nie składają już Państwo zał. nr 6.

Aktualnie taki dochód obliczany będzie na podstawie obwieszczenia MRPiPS, publikowanego corocznie do dnia 1 sierpnia, w którym wprowadza się tzw. dochód przeliczeniowy. Obwieszczenie takie różnicuje dochody w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (inna wysokości dochodu dla stawki podatkowej wynoszącej 2% lub 3% osiąganych przychodów; 5,5%; 8,5% lub 10%; 17% i 20%).

Do obliczenia dochodu niezbędne będzie dostarczenie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku – w 2016 r.

stawki_stypendiow_semestr_zimowy_2017_2018_studenci

Podział środków_II_2017_Studenci

Stypendia pomostowe na pierwszym roku studiów

Informacja

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznaje na podstawie załączonych do wniosku dokumentów Uczelniana Komisja Stypendialna (już po złożeniu przez studenta wniosku). Punkty za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Centrum Sportu PP (student udaje się do niego przed złożeniem wniosku). W przypadku aktywności w kole naukowym student załącza zaświadczenie od opiekuna koła (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Rada Kół Naukowych). W przypadku wystąpień seminaryjnych lub konferencyjnych student załącza zaświadczenie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna). W przypadku opublikowanych prac w recenzowanych czasopismach student załącza kopie opublikowanych stron w czasopiśmie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna).