Regulamin przyznawania pomocy materialnej REGULAMIN

Szanowni Państwo

Informujemy, że w Dziekanacie są do obioru decyzje stypendialne dotyczące:
1) stypendium socjalnego
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
3) zapomogi

Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1051 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w semestrze letnim 2018/2019.

Dochód na jednego członka w rodzinie ustalany jest na podstawie dochodu osiągniętego w rodzinie studenta w 2017 r. 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznaje na podstawie załączonych do wniosku dokumentów Uczelniana Komisja Stypendialna (już po złożeniu przez studenta wniosku). Punkty za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Centrum Sportu PP (student udaje się do niego przed złożeniem wniosku). W przypadku aktywności w kole naukowym student załącza zaświadczenie od opiekuna koła (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Rada Kół Naukowych). W przypadku wystąpień seminaryjnych lub konferencyjnych student załącza zaświadczenie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna). W przypadku opublikowanych prac w recenzowanych czasopismach student załącza kopie opublikowanych stron w czasopiśmie (punkty już po złożeniu wniosku przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna).

  Stypendium socjalne – zmiana dotycząca ryczałtu

Zmiana we wnioskach o stypendium socjalne dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które osiągają dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotychczas uwzględniano oświadczenie o wysokości dochodu. Składali Państwo zał. nr 6 do wniosku, wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny. Teraz nie składają już Państwo zał. nr 6.

Aktualnie taki dochód obliczany będzie na podstawie obwieszczenia MRPiPS, publikowanego corocznie do dnia 1 sierpnia, w którym wprowadza się tzw. dochód przeliczeniowy. Obwieszczenie takie różnicuje dochody w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (inna wysokości dochodu dla stawki podatkowej wynoszącej 2% lub 3% osiąganych przychodów; 5,5%; 8,5% lub 10%; 17% i 20%).

Do obliczenia dochodu niezbędne będzie dostarczenie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku – w 2017 r.

Studenci otrzymują stypendium na semestr zimowy 2018/2019 od października do lutego włącznie. Pierwsza wypłata stypendiów nastąpi 8 listopada ze spłatą za październik. Kolejne wypłaty następować będą 08. każdego miesiąca.  

Stypendium na 1 sem. II stopnia

Przypominamy, że w celu otrzymania jakiegokolwiek stypendium po przyjęciu na 1 sem. II stopnia studiów, są Państwo zobowiązani złożyć nowy wniosek. Dotyczy to zarówno stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jak i stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze zimowym 2018/2019, mogą mieć automatycznie przedłużony wniosek na semestr letni 2018/2019 (nie dotyczy to studentów przyjętych na 1 sem. II stopnia). W przypadku braku zmiany sytuacji materialnej, należy złożyć oświadczenie.

oświadcznie_brak-zmian-syt.-dochodowej-1

Zmiana sytuacji materialnej

W przypadku zmiany sytuacji materialnej, nie trzeba składać ponownie całego wniosku. Należy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu do Wydziałowej Komisji Stypendialnej wraz z dokumentami świadczącymi o zmianie dochodu.

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

.