Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru promotorów zewnętrznych

Załącznik do Uchwały (Regulamin wyboru promotorów zewnętrznych)

Harmonogram rekrutacji 2019/20 i obron magisterskich 2018/19.

Dokładny opis procesu dyplomowania zawarty jest w procedurach .

Przydział do jednostek dyplomowania (architektura) lub promotorów (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) odbywa się na podstawie ankiety preferencji, którą studenci składają w dziekanacie, w odpowiednio ogłoszonym na stronie terminie.

Po ustaleniu przydziałów do jednostek dyplomowania należy zgłosić się do przydzielonej jednostki (EDU – do promotora) w celu wybrania promotora i ustalenia tematu pracy dyplomowej.  Temat pracy dyplomowej należy wybrać z opublikowanej listy (Architektura I stopnia) lub pisać temat własny (Architektura II stopnia, EDU I i II stopnia).

Kolejnym etapem jest złożenie w Dziekanacie WA poświadczenia odbioru tematu pracy dyplomowej (zgodnie z ogłoszonym terminem. Złożenia poświadczenia jest warunkiem koniecznym do zdefiniowania egzaminu dyplomowego w systemie).

Następnie należy  złożyć w jednostce dyplomowania  kartę tematyczną zaakceptowaną przez promotora (na początku semestru dyplomowania).

Karty należy składać w formie papierowej i elektronicznej (plik word):
* u p. Ewy Marlewskiej, pokój 212, bud. C., ewa.marlewska@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do PZ1, PZ2, KR
* u p. Agnieszki Leśniak, pokój 612, bud. A., agnieszka.lesniak@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do Z1, Z2, Z3

Przed złożeniem pracy należy odebrać z jednostki oryginał karty, który załącza się do pracy.

Numer konta do opłaty za dyplom pobiera się z Dziekanatu (jest to numer indywidualny).

Przed złożeniem pracy dyplomowej należy wgrać ją na swoje konto e-student, po wgraniu pracy możliwe jest wydrukowanie oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej z “papierową”. Instrukcja jak wgrać pracę znajduje się w eStudent2-Instrukcja_użytkownika, pkt. 3.3.4. (nie złożenie poświadczenia odbioru tematu skutkuje niezdefiniowaniem egzaminu dyplomowego co uniemożliwia wgranie pracy dyplomowej).

Pracę dyplomową wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziekanacie w terminie wyznaczonym Regulaminem Studiów.

Spis dokumentów oraz wszelkie wzory znajdują się w zakładce “dokumenty dla dyplomantów“.

Przyjmowane są prace tylko z kompletem wymaganych dokumentów!!!

O terminie obron dyplomanci zostaną powiadomieni poprzez e-konto studenckie.

Szczegółowy harmonogram obron, podany zostanie do wiadomości studenta  w dniu obrony.

Studenci II stopnia zobowiązani są zdać legitymację studencką komisji egzaminacyjnej.

Zdjęcia makiet należy oddać komisji egzaminacyjnej (dot. Architektury).

Plansze po obronie odbierane będą wyłącznie w worku foliowym, na którym należy umieścić kopię karty tematycznej (dot. Architektury).