(17.03.2017)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Góralska tożsamość w architekturze i osadnictwie”
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu serdecznie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Góralska tożsamość w architekturze i osadnictwie”, która odbędzie się 6-7 października 2017 r. w Nowym Targu.

Formularz zgłoszeniowy
Informacje
Wymogi redakcyjne

(13.03.2017)
XVIII Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2017
Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatora – SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego oraz Współorganizatorów: Krajowego Urzędu Konserwacji Zabytków i Krajowego Muzeum Archeologicznego w Brandenburgii, Krajowego Urzędu Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w Szczecinie i Zielonej Górze, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie, Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z Görlitz niezmiernie miło mi poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania do XVIII Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2017”. Tegorocznym tematem wiodącym będzie „Drewno jako materiał budowlany”.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA REFERATÓW PROGRAMOWYCH.
Zgłaszane referaty (do Paneli: I, II i III, maksymalnie 20-minutowe) lub komunikaty (do Panelu IV, maksymalnie 10-minutowe) powinny dotyczyć zagadnień związanych z następującą tematyką:

Panel I Historyczne domy drewniane z elementów prefabrykowanych, katalogowe i typowe

 • historia europejskiego budownictwa, tzw. domów gotowych wznoszonych na bazie konstrukcji drewnianych,
 • producenci, technologie, patenty, realizacje, katalogi (wiek XX),
 • zachowane historyczne domy drewniane z elementów prefabrykowanych, katalogowe
  i typowe – problemy z ich użytkowaniem, adaptacją do standardów współczesnych oraz problemy konserwatorskie (na konkretnych przykładach).

Panel II Uzdrowiskowa architektura drewniana

 • obiekty architektoniczne architektury uzdrowiskowej – pensjonaty, hotele, pawilony, mola,
 • adaptacja obiektów drewnianych o funkcjach mieszkalnych na cele hotelowe
  w miejscowościach uzdrowiskowych – problemy konserwatorskie(na konkretnych przykładach),
 • problemy z użytkowaniem historycznych obiektów architektury uzdrowiskowej, adaptacją do standardów współczesnych, rozbudowy oraz problemy konserwatorskie (na konkretnych przykładach).

Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna (na konkretnych przykładach)

 • inwentaryzacja architektoniczna i inne metody dokumentacyjne – i ich przydatność do analiz chronologicznych i działań translokacyjnych,
 • badania dendrochronologiczne, których wyniki w sposób znaczący wpłynęły na rozpoznanie obiektów, opracowanie zaleceń konserwatorskich i określenie zakresu i sposobu prowadzenia prac przy zabytku,
 • wymiana czy konserwacja drewnianych elementów budowlanych – metody i zakres – trudne decyzje konserwatorskie oraz ich skutki,
 • przeciwogniowe zabezpieczanie drewnianych elementów budowalnych w obiektach zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem więźb dachowych, pokryć gontowych i strychów – metody tradycyjne i najnowsze,
 • metody konserwacji, wzmacniania i zabezpieczania drewna budowlanego – korzystne
  i niekorzystne skutki stosowania.

Panel IV – Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie

 • promocja najnowszych znaczących działań konserwatorskich dotyczących historycznej architektury ryglowej i drewnianej  i ich rozpoznania naukowego,
 • promocja działań edukacyjnych, zmierzających do zmiany odbioru społecznego historycznego budownictwa drewnianego i ryglowego, jako wartościowego, unikalnego i zagrożonego.

Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu lub komunikatu podczas konferencji
prosimy o nadsyłanie propozycji w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 r.

Wymogi konieczne dla zakwalifikowania konspektu:
– konspekt musi zawierać temat referatu lub komunikatu,
– na konspekt musi składać się: ½ strony tekstu opisującego poruszane w referacie zagadnienia oraz bezwzględnie, musi w nim zostać przedstawiona, w minimum 3 punktach zawartość całego referatu,
– w nagłówku prosimy podać imię i nazwisko autora, nazwą instytucji, którą autor reprezentuje wraz
z nazwą piastowanego stanowiska,
–  pod nazwiskiem autora muszą znaleźć się dane teleadresowe i krótka notka biograficzna autora, przedstawiającej życiorys zawodowy (maks. 5 zdań).

Spośród zebranych konspektów Rada Programowa, złożona ze Współorganizatorów Konferencji, wybierze referaty i komunikaty zakwalifikowane do wygłoszenia podczas konferencji. Decyzja Rady Programowej zostanie ogłoszona do końca maja 2017 r.

Prelegenci, których referaty lub komunikaty zostaną zakwalifikowania do wygłoszenia będą zobligowani do nadesłania (w terminach nieprzekraczalnych):

1) maksymalnie 2-3 stronicowego streszczenia referatu do dnia 30.06.2017 r. Streszczenia w wersji polsko-niemieckiej (tłumaczenia dokona Organizator) wejdą w skład Materiałów Konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik konferencji;2) całego referatu (dopuszczalna wersja robocza – dla tłumaczy), do dnia 28 sierpnia 2017 r.
Konferencja i podróż studyjna ANTIKON to polsko-niemieckie spotkanie na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, dyskusja o problemach ratowania, ochrony, popularyzacji i wykorzystania obiektów architektury ryglowej i drewnianej w Europie i na świecie. To niepowtarzalna możliwość współpracy
i wymiany poglądów naukowców z praktykami w Niemczech i Polsce. To również forum dyskusyjne, dzięki któremu od zniszczenia i zapomnienia uratowano już parędziesiąt obiektów architektury ryglowej i drewnianej. Projekt ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych na temat prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Konferencja ma bogatą historię, cykliczny charakter i odbywa się od 1996 r. O wielopłaszczyznowości projektu ANTIKON świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem obiektów architektury ryglowej i ich zachowaniem.

Konferencja ANTIKON skierowana jest do konserwatorów zabytków, etnografów, konserwatorów dzieł sztuki, historyków, przedstawicieli służb nadzoru budowlanego, architektów, urbanistów, projektantów, historyków sztuki, specjalistów z zakresu folklorystyki, sztuki ludowej, twórców ludowych, zarządców
i administratorów obiektów zabytkowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, naukowców
i studentów architektury, budownictwa, konserwacji zabytków, przedstawicieli firm konserwatorskich, budowlanych i inwestorów.

Kontakt z Organizatorem: Agata Lewandowska – Dyrektor Biura Zarządu, 607 925 999,   alewandowska.expo@gmail.com

Łączę wyrazy szacunku                                                              
Marek Sztark – Prezes Zarządu

(10.03.2017)
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Architektura Kultur Lokalnych Pogranicza” pt.: “Sacrum-profanum-sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w.”
W dniach 21-23 kwietnia 2017r. Program Roboczy Międzynarodowej Unii Architektów UIA “Miejsca Duchowe” i Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej organizuje III Międzynarodową Konferencję Naukową “Architektura Kultur Lokalnych Pogranicza” pt.: “Sacrum-profanum-sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXIw.”. Odbędzie się ona w Warszawie, Białymstoku i Supraślu.
Pierwsza zorganizowana przez nas konferencja pt. Architektura pogranicza Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy odbyła się w 2003r. W 2005r. współorganizowany przez Wydział Architektury i SARP Kongres Architektów Polskich w Białymstoku pt. Architektura miasta w dialogu kultur, narodów i religii, w formule środowiskowej dyskusji, podjął i zrealizował również zaproponowaną przez nas problematykę tożsamości kulturowej oraz wielokulturowości w architekturze miasta. Zorganizowana w 2009r. konferencja pt.: “Architektura miejsc kultu i pamięci w dialogu narodów i religii” dotyczyła problematyki wymiany wartości i ekumenizmu w architekturze sakralnej pogranicza kulturowego.
Głównym celem organizowanej obecnie konferencji jest ukazanie i próba oceny zjawiska konwersji i rekonwersji architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w.
Pragnę bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w naszej konferencji. Będzie dla nas prawdziwym honorem i zaszczytem gościć Państwa na niej. Przesyłam w załączeniu komunikat, pozostając w nadziei przyjęcia naszego zaproszenia i aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Z poważaniem
Jerzy Uścinowicz dr hab. inż. arch. prof. PB
Director of the UIA Working Programme “Spiritual Places”

(03.03.2017)
Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: kooperacji, współpracy, przyjaźni (19.06.2017)

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych (29.09.2017)

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: innowacji społecznych (1.12.2017)

W załączeniu formularze zgłoszeniowe wraz z plakatami. Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl 
Formularz – V konferencja nauki społeczne i humanistyczne
formularz zgłoszeniowy na IV
formularz zgłoszeniowy na VI

Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych zgłoszonych w ramach w/w konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji):

1.Czasopismo Psychologiczne (Lista B, 11 pkt., poz. 461)
2.Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt, poz. 2062)
3.Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)
4.Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt, poz. 1401)
5.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)
6.Praca Socjalna (Lista B, 8 pkt., poz. 1666)
7.Medycyna Pracy (Lista A, 15 pkt. poz. 7952)

Artykuły powinny zostać przesłane do: a) 30.06.2017 roku (dotyczy: Czasopisma Psychologicznego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi), b) 30.09.2017 roku (dotyczy pozostałych czasopism), przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników za każdą z w/w konferencji: 570 zł. Opłatę należy uiścić do 31.03.2017. Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach
Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 4 lub 5 lub 6”, nazwisko i imię uczestnika
Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

Rejestracja:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2017 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego. 

(03.03.2017)
Zaproszenie na warsztat – Architektura i Światło w Przestrzeni Publicznej
Tegoroczna tematyka warsztatu to: Architektura i Światło w Przestrzeni Publicznej.
23 marca Warszawa, centrum wystawowo-konferencyjne EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14.
Spotkanie organizowane jest w ramach XXV Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2017.
Patronat: Izba Architektów R.P.

Szczegółowy program spotkania:
9:30-10:15 Rola oświetlenia zewnętrznego w kreowaniu przestrzeni publicznej w otoczeniu
                   historycznej i współczesnej architektury z uwzględnieniem przestrzeni zielonych  – Eugeniusz Wierzbicki; Norlys
10:15-11:45 Wykorzystanie światła do kształtowania przestrzeni zewnętrznej nocą – Susanna Antico, Prezes APIL, członek IALD
11:45-13:00 przerwa na zwiedzanie Targów
13:00-14:00 Oświetlenie – ważne narzędzie komunikacji w przestrzeniach szeroko rozumianej sprzedaży (retail) Mikołaj Wierszyłłowski, czołowy polski projektant

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.
REJESTRACJA

(03.03.2017)
Bezpłatna konferencja poświęcona Zdrowemu Budownictwu
VIII Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetyczne

Rejestracja VIII Międzynarodowe Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej:
http://www.forumbudownictwapasywnego.pl/rejestracja

Program konferencji, czas i miejsce:
http://www.forumbudownictwapasywnego.pl/program

Wszystkie osoby, które planują wziąć udział w VIII Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetyczne zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1605839402765476/

(07.02.2017)
Arena DESIGN 2017 – wiedza, spotkania, inspiracje. 14-17 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

(27.01.2017)
Konferencja WAPK – INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONSTRUCTED ENVIRONMENT, 25-26 MAJA 2017 r. w KRAKOWIE

Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Illinois University at Urbana Champaign Research Park (USA) mają zaszczyt zaprosić na VII Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z serii International Conference on Constructed Environment. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. 

 

Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące szeroko pojętego środowiska zbudowanego (constructed environment). Obrady prowadzone będą w czterech tematycznych sesjach: 1. Design and Planning Processes, 2. Building Processes, 3. Environmental Impact i 4. Social Impact.

(26.01.2017)
Konferencja: Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa XX wieku w Polsce
Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki
WBP Książnica Kopernikańska
Centrum Dialogu w Toruniu
oraz kuratorzy Festiwalu TORMIAR
zapraszają do udziału w konferencji
NASZE OSIEDLA. ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA XX WIEKU W POLSCE
22 kwietnia 2017 roku

Zapraszamy na konferencję naukową poświęconą polskiej architekturze mieszkaniowej oraz mieszkalniczym ruchom spółdzielczym w XX wieku.
Konferencja będzie okazją do przeglądu stanu badań i poszukiwania nowych kontekstów dla funkcjonowania urbanistyki i budownictwa mieszkaniowego w społecznych, gospodarczych i historyczno-artystycznych realiach XX wieku.
W ramach debaty chcielibyśmy przyjrzeć się, jak na przestrzeni XX wieku, sprawdziła się idea spółdzielni w kontekście mieszkalnictwa. Planujemy prześledzić dzieje spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Postawić i odpowiedzieć na pytania o aktualność etosu spółdzielczości. Zapoznać się z historiami i działalnością polskich kooperatyw mieszkaniowych, przede wszystkim analizując z wielu stron budowane przez nie domy i osiedla mieszkaniowe. To właśnie architekturze mieszkalnej chcielibyśmy poświęcić najwięcej miejsca w ciągu naszych obrad.
Wydarzenie jest kontynuacją projektu Tormiar, który w formule festiwalowej w latach 2013-2015 odbywał się w Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu” w Toruniu, będącym organizatorem 2 poprzednich edycji konferencji. Problematyka sesji stanowi rozwinięcie ubiegłorocznego tematu przewodniego Tormiaru tj. idei spółdzielczości, poprzednio odniesionej do wytwórczości rzemieślniczej i artystycznej, w tym roku – mieszkalnictwa i działalności spółdzielni mieszkaniowych.
Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień wokół proponowanej problematyki:
• Spółdzielnie mieszkaniowe – historie i działalność. Współczesne formy samoorganizacji mieszkaniowej, ruchy lokatorskie
• Osiedla mieszkaniowe – od międzywojennej awangardy, przez wielką płytę po grodzone “getta”. Planowanie przestrzenne osiedli – funkcje mieszkaniowe, socjalne, kulturalne etc.
• Konteksty (społeczne, polityczne, gospodarcze, technologiczne) powstawania architektury mieszkaniowej w XX wieku
• Między ideą a praktyką – polskie teorie i manifesty towarzyszące powstawaniu architektury i spółdzielczości mieszkaniowej
Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów!
Prosimy o przesłanie tytułu i abstraktu wystąpienia (do 1000 znaków), w terminie do 31 STYCZNIA 2017 r. na adres mailowy: tormiar.info@gmail.com lub katarklucz@wp.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

(20.01.2017)
Konferencja SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA INWESTYCJE MEDYCZNE PO ZMIANACH OD 2017r.

Projektowanie, modernizacja i eksploatacja obiektów szpitalnych i placówek medycznych po zmianach w przepisach od 2017
zapraszamy 
26 stycznia 2017
Międzynarodowe
Centrum Kongresowe w Katowicach 
wykłady, pokazy + testy rozwiązań – sala i przestrzeń na parterze

UDZIAŁ BEZPŁATNY

REJESTRACJA ONLINE

(20.01.2017)
Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy – Konferencja DAFA

 

 

 

 

 

(26.10.2016)
Konferencja Budowlana Muratora “Projektowanie budynków od 2017 roku”
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Konferencje Budowlane MURATORA:

“Projektowanie budynków od 2017 roku. Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej.”

Gdzie: Siedziba NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa
Kiedy: 16-11-2016, godz. 10:00

Rejestracja

Więcej informacji na stronie:http://www.muratorplus.pl/biznes/konferencja-projektowanie-budynkow-od-2017/

Do zobaczenia!
___________________________________________________________________________________

Konferencja MEA2016
Konferencja MEA2016 – INFORMACJE
MEA_formularz zgłoszeniowy
MEA format wydawniczy
Ramowy program konferencji

/Users/ewagrela/Documents/ARCHITEKTURA/PRACA/konferencja MEA/mat