REKRUTACJA na studia II st Architektura – krok po kroku – Architektura na sem. letni

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunkach Architektura i Architecture:

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: od 10.12.2019r. do 13.02.2020r.

Opłata rekrutacyjna:
wpłata na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system rejestracji elektronicznej.

Rozmowa kwalifikacyjna:

  • na studia stacjonarne drugiego stopnia: 18.02.2020 r. – na kierunki Architektura oraz Architecture
  • Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia, pracy dyplomowej inżynierskiej oraz portfolio
  • W toku rozmowy porusza się zagadnienia dotyczące architektury i urbanistyki, w tym wiedzy inżynierskiej oraz szeroko rozumianej kultury

Opłata rekrutacyjna – krok po kroku

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wysokość opłaty ustala rektor. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają komplet dokumentów w wyznaczonym miejscu:

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej
ul. Berdychowo 4
Poznań

Dokumenty nie muszą być składane osobiście, jednak osoba składająca je w imieniu kandydata przedkłada oryginały dokumentów (w celu poświadczenia ich przez uczelnię “za zgodność z oryginałem”) lub kopie poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami dowodu osobistego oraz dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego).

 

Adres do wysyłki:
Centralna Komisja Rekrutacyjna
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań