W najbliższy poniedziałek dn. 10 czerwca do godz. włącznie 14:00 mogą Państwo dostarczać prace konkursowe MTP Skyline Challenge do p. 108 w budynku A.
Prace będzie odbierał od Państwa p. Marcin Chudy.
Proszę zwrócić uwagę na poprawność kodowania pracy zgodnie z Regulaminem (cyt.: “Pracę należy umieścić w szczelnie zamkniętych, nieprzejrzystych opakowaniach oznaczonych kodem identyfikacyjnym, utworzonym przez uczestnika konkursu, składającym się z 4 cyfr i 2 liter, ułożonych w kolejności, która nie jest zgodna z kolejnością cyfr oraz porządkiem alfabetycznym (np. 6149RG). Do każdej pracy konkursowej powinna być dołączona w sposób trwały zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną uczestnika konkursu, zawierająca dane członków zespołu projektowego, sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu. Koperta z kartą identyfikacyjną powinna być zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed identyfikacją prac oraz mieć napis „KARTA IDENTYFIKACYJNA”. Plansze powinny być zapakowane wraz z kopertą z kartą.

link do Regulaminu:
https://www.mtp.pl/media/7903/regulamin-konkursu-poznanska-sciana-zachodnia.pdf

UWAGA:
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu połączone z wernisażem i wręczeniem nagród odbędzie się dn. 28 czerwca tj. piątek o godz. 11:00 w pawilonie nr 10 na terenie MTP.
Wkrótce pojawią się stosowne plakaty.