Wnioski:

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy w pierwszej kolejności, iż kształcenie na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odpowiada wymogom wskazanym w Dyrektywie 2005/36/WE. Oznacza to, że uzyskanie tytułu “mgr inż. arch.” na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Osoby posiadające ww. tytuł mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w innym Państwie Członkowskim.

Osoby, które rozpoczęły studia na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej przed rokiem 2007 korzystają z praw nabytych wskazanych w Aneksie VI Dyrektywy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Jeżeli wskazane osoby ukończyły studia i dysponują odpowiednim zaświadczeniem i spełnieniu wymogu studiów i posiadanych kwalifikacji zapisanych w art. 46. Dyrektywy, korzystają z prawa do automatycznego uznania ich kwalifikacji w każdym Państwie Członkowskim.

Ze względu na to, że został złożony wniosek o notyfikację dyplomów w akademickim roku odniesienia 2007/2008, osoby które rozpoczęły studia po 2007 r. i które uzyskały dyplom ukończenia studiów z tytułem “mgr inż. arch.” na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, będą korzystać z automatycznego prawa uznawania kwalifikacji architekta na terenie Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu przez państwo przyjmujące. Wskazana uproszczona procedura obejmować będzie dyplomy uzyskane przez osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2007/2008 i w latach następnych.

Pełna treść opinii